dnes je 25.7.2024

Input:

č. 279/2004 Sb. NSS, Volby do Evropského parlamentu: povaha lhůty pro podání návrhu soudu podle ustanovení § 56 zákona o volbách do Evropského parlamentu

č. 279/2004 Sb. NSS
Volby do Evropského parlamentu: povaha lhůty pro podání návrhu soudu podle ustanovení § 56 zákona o volbách do Evropského parlamentu
k § 56 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Lhůta pro podání návrhu soudu podle ustanovení § 56 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, je lhůtou hmotněprávní, nikoli procesněprávní. V této lhůtě proto nepostačuje podat návrh k poštovní přepravě, nýbrž návrh v jejím průběhu musí být dodán soudu.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 5. 2004, čj. Vol 2/2004-7)
Věc: Politická strana N. proti Ministerstvu vnitra o vyškrtnutí kandidáta z kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu.

Dne 29. 4. 2004 podala politická strana N. k poštovní přepravě návrh brojící proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 4. 2004 o škrtnutí kandidátky č. 21 Ivany H. z kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu. Návrh byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen dne 3. 5. 2004.
Důvodem napadeného rozhodnutí byla skutečnost, že podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, musí být ke kandidátní listině přiložen doklad o státním občanství kandidáta, což však u jmenované kandidátky splněno nebylo, neboť ke kandidátní listině byla přiložena pouze neověřená kopie občanského průkazu a Městským úřadem v J. ověřené prohlášení kandidátky, že je občankou České republiky, nikoliv však doklad ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Vydání rozhodnutí předcházel přípis Ministerstva vnitra ze dne 13. 4. 2004, kterým byl navrhovatel vyzván k odstranění předmětné závady na této kandidátní listině (a také závad dalších), a součástí této výzvy bylo poučení o tom, že podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb. se státní občanství prokazuje občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením (potvrzením) o státním občanství ČR a vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství. Dále ministerstvo poučilo navrhovatele o tom, že uvedený nedostatek je nutno odstranit do 22. 4. 2004 (do 16:00 hod.). Navrhovatel však ve stanovené lhůtě vady neodstranil.
Navrhovatel s rozhodnutím odpůrce nesouhlasil, přičemž přiložil osvědčení o státním občanství, z něhož je zřejmé, že kandidátka Ivana H. je státním občanem České republiky.
Nejvyšší správní soud podaný návrh jako opožděný odmítl [§ 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění procesních náležitostí podaného návrhu. V tomto směru zjistil, že návrh byl podán k poštovní přepravě dne 29. 4. 2004 a soudu byl doručen dne 3. 5. 2004. Z obsahu správního spisu přitom vyplývá, že napadené rozhodnutí odpůrce bylo vydáno dne 24. 4. 2004 a stejného dne bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce.
Podle ustanovení § 23 odst. 4 zákona č. 62/2003 Sb. se rozhodnutí o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině zašle tomu, kdo je proti němu oprávněn domáhat se ochrany u soudu;
Nahrávám...
Nahrávám...