dnes je 20.7.2024

Input:

č. 278/2004 Sb. NSS, Volby do Evropského parlamentu: náležitosti kandidátní listiny

č. 278/2004 Sb. NSS
Volby do Evropského parlamentu: náležitosti kandidátní listiny
k § 22 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
Přiložení dokladu o státním občanství kandidáta ke kandidátní listině podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, představuje základní náležitost kandidátní listiny, neboť dokládá existenci pasivního volebního práva jednotlivých kandidátů. Postup Ministerstva vnitra, které kandidující volební stranu řádně vyzvalo k odstranění těchto závad kandidátní listiny a po marném uplynutí této lhůty některé kandidáty z kandidátní listiny vyškrtlo, proto není možno považovat za formálně pozitivistický.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 5. 2004, čj. Vol 1/2004-46)
Věc: Volební koalice Z. proti Ministerstvu vnitra o vyškrtnutí kandidáta z kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu.

Dne 29. 4. 2004 podala u Nejvyššího správního soudu volební koalice politických stran H. a M., vystupující pod jménem Z. (v textu též „koalice“), návrh brojící proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 4. 2004 o vyškrtnutí kandidátů MUDr. Jiřího A., Arnošta J. a Jaroslava L. z kandidátní listiny koalice pro volby do Evropského parlamentu. Důvodem těchto rozhodnutí byla skutečnost, že u těchto kandidátů nebyl ke kandidátní listině přiložen doklad o jejich státním občanství.
Koalice ve svém návrhu namítla, že řada notářů odmítla pořídit fotokopii občanských průkazů; touto chybou notářů, pramenící z neznalosti zákona, byla poškozena účast koalice ve volbách do Evropského parlamentu.
Nejvyšší správní soud podaný návrh zamítl, a to bez nařízení jednání (§89 odst. 5 s. ř. s.).
Z odůvodnění:
Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou splnění procesních náležitostí podaného návrhu a v tomto směru zjistil, že návrh byl podán včas (§23 odst. 4, § 56 zákona č. 62/2003 Sb.) a že byl podán aktivně legitimovaným subjektem (§56 cit. zákona), neboť soudní řád správní v ustanovení § 89 odst. 3 sice právo aktivní legitimace koalice v tomto typu řízení výslovně nezmiňuje, činí tak však v ustanovení § 56 zákon č. 62/2003 Sb., který je nutno v těchto případech v souladu s ustálenými výkladovými metodami použít přednostně.
Proto soud přistoupil k meritornímu projednání a rozhodnutí návrhu.
Ze správního spisu bylo zjištěno, že koalice Z. podala dne 6. 4. 2004 kandidátní listinu pro volby do Evropského parlamentu, obsahující seznam celkem 32 kandidátů, na jejímž 9. místě byl uveden MUDr. Jiří A., na 11. místě Arnošt J. a na 21. místě Jaroslav L.
Přípisem ze dne 13. 4. 2004 vyzvalo Ministerstvo vnitra koalici k odstranění závad na této kandidátní listině, týkajících se celkem 13 kandidátů; u shora jmenovaných kandidátů výslovně uvedlo, že u nich není přiložen doklad o státním občanství ČR. Součástí této výzvy bylo poučení o tom, že podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, se státní občanství prokazuje občanským průkazem, cestovním dokladem, osvědčením (potvrzením) o státním občanství ČR a vysvědčením o
Nahrávám...
Nahrávám...