dnes je 25.7.2024

Input:

č. 138/2004 Sb. NSS, Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu

č. 138/2004 Sb. NSS
Daň z převodu nemovitostí: vklad do základního kapitálu
k § 20 odst. 6 písm. e) zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona č. 322/1993 Sb. a zákona č. 117/2001 Sb.
I. Podnik nebo část podniku jsou podle ustanovení § 59 odst. 4 obchodního zákoníku, ve znění účinném k 31. 12. 2000, způsobilé být předmětem nepeněžitého vkladu. Je-li předmětem nepeněžitého vkladu podnik, jsou do společnosti vkládány všechny věci, práva, a jiné majetkové hodnoty, tj. i věci nemovité.
II. Je-li jako nepeněžitý vklad do společnosti vkládán podnik nebo jeho část, jehož součástí je nemovitost, nevztahuje se podle § 20 odst. 6 písm. e) zák. ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, na tento vklad nemovitosti osvobození, pokud do pěti let od vložení vkladu zanikne účast vkladatele v obchodní společnosti.
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2003, čj. 31 Ca 11/2002-20)
Prejudikatura: srov. k tomu též č. 34/2000 a č. 158/2002 Sb. Orac - daňová.
Věc: Akciová společnost T. v T. proti Finančnímu ředitelství v Hradci Králové o daň z převodu nemovitostí.

Na základě písemného prohlášení vkladatele ze dne 10. 3.1999 vložila obchodní společnost T. V, a. s., nepeněžitý vklad části podniku do obchodní společnosti T. R, a. s. Součástí vkladu byly mimo jiné i nemovitosti; k právním účinkům vkladu došlo dne 10. 3. 1999. Nepeněžitý vklad 58 000 kusů zaknihovaných akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč v celkové výši 58 000 000 Kč byl zapsán do obchodního rejstříku dne 22.2. 1999.
Dne 14. 5. 1999 zanikla majetková účast T. V, a. s., v obchodní společnosti T. R, a. s., neboť došlo k prodeji všech akcií společnosti T., a. s. (žalobkyni). Platebním výměrem Finančního úřadu v Trutnově ze dne 21. 2. 2001 byla žalobkyni jako právní nástupkyni vkladatele vyměřena daň z převodu nemovitostí ve výši 3 518715 Kč (ze zaokrouhleného základu daně stanoveného podle znaleckého posudku ve výši 70 374 300 Kč). Odvolání žalobkyně proti tomuto výměru zamítl žalovaný rozhodnutím ze dne 23.11. 2001.
Žalobkyně napadla rozhodnutí finančního ředitelství žalobou u soudu. Krajský soud v Hradci Králové žalobu zamítl.
Z odůvodnění:
Žalovaný v odůvodnění svého rozhodnutí poukázal na písemné prohlášení vkladatele ze dne 10. 3. 1999, kterým byla do obchodní společnosti T. R, a. s., (nyní T., a. s.) vložena část podniku společnosti T. V, a. s. Součástí tohoto vkladu byly i nemovitosti. Následně byla účast obchodní společnosti T. V, a. s., v obchodní společnosti T. R, a. s., ukončena, a to ve lhůtě do pěti let od vložení vkladu.
Je-li předmětem nepeněžitého vkladu podnik, jehož součástí je i nemovitost, dochází nepochybně vkladem tohoto podniku k převodu nemovitosti. Z pohledu zákona ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (dále též „zákon“), je lhostejno, jakým právním úkonem k úplatnému převodu vlastnického práva k nemovitosti došlo. Byl-li převod nemovitosti úplatný, je tu ve smyslu ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona předmět daně z nemovitostí.
Pojem nemovitosti použitý v osvobozujícím ustanovení § 20 odst.
Nahrávám...
Nahrávám...