dnes je 19.7.2024

Input:

Nález 8/1996 SbNU, sv.5, K výkladu ustanovení § 143a občanského zákoníku o právu manželů rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 8

I. ÚS 104/95

K výkladu ustanovení § 143a občanského zákoníku o právu manželů rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví

Novela občanského zákoníku neruší bezpodílové spoluvlastnictví manželů a také nestanoví žádný jiný způsob jeho zániku než ten, který je uveden v § 148 odst. 1 občanského zákoníku. Podle § 143a odst. 1 občanského zákoníku se manželé mohou dohodnout pouze o rozšíření nebo zúžení zákonem stanoveného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví, aniž by je touto cestou mohli odstranit. Také formulace „zákonem stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví“ svědčí o tom, že zákonodárci nejde o odstranění, ale o zpružnění bezpodílového spoluvlastnictví manželů „pro futuro“. Manželé mohou buď si vyhradit vznik bezpodílového spoluvlastnictví až ke dni zániku manželství a vymezit si tak majetkovou autonomii během trvání manželství až do okamžiku jeho zániku a s výjimkou společného majetku ke dni zániku manželství. Mohou však také zákonem stanovený rozsah bezpodílového spoluvlastnictví rozšířit nebo zúžit. Z formulace zákona a ze souvislostí této formulace vyplývá i tu zaměření ve vztahu k budoucnosti. Toto pojetí podporuje i požadavek právní jistoty třetích osob.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 14. února 1996 sp. zn. I. ÚS 104/95 ve věci ústavní stížnosti J.N. a N.N. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze 14. 4. 1995 sp. zn. 35 Ca 10/95 potvrzujícímu rozhodnutí Katastrálního úřadu Brno-město z 22. 12. 1994 č. j. 911 V7, V3 - 3893/94 o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí podle dohody manželů o zúžení zákonem stanoveného rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví.

I. Výrok

Ústavní stížnost se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Svou ústavní stížností navrhovatelé napadají rozsudek Krajského soudu v Brně, vydaný v řízení o opravném prostředku proti nepravomocnému rozhodnutí správního orgánu (§ 250l a násl. občanského soudního řádu), v tomto případě proti rozhodnutí Katastrálního úřadu Brno-město ze dne 22. 12. 1994 č. j. 911 V7, V3 - 3893/94, které bylo rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 14. 4. 1995 sp. zn. 35 Ca 10/95 potvrzeno.

Stěžovatelé tvrdí, že toto rozhodnutí, stejně jako rozhodnutí Katastrálního úřadu Brno-město, jež nevyhověly návrhu na vklad dohody o zúžení rozsahu bezpodílového spoluvlastnictví, uzavřené dle § 143a občanského zákoníku, do katastru nemovitostí, jsou rozporu s Listinou základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Toto potvrzující rozhodnutí Krajského soudu v Brně je podle názoru navrhovatelů zásahem do jejich základních práv a svobod, zakotvených v článku 11 odst. 1 a článku 36 Listiny, jakož i v rozporu s články 90 a 95 Ústavy České republiky. Navíc dovozují stěžovatelé, že toto rozhodnutí má i diskriminační povahu, neboť zvýhodňuje podílové spoluvlastníky oproti bezpodílovým spoluvlastníkům.

Obecně je argumentováno, že Krajský soud v Brně, stejně jako Katastrální úřad Brno-město, po právní stránce věc nesprávně posoudil, pokud dovodil, že dohodou o

Nahrávám...
Nahrávám...