dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 39/1996 SbNU, sv.5, K otázce kaucí ve volbách do Parlamentu České republiky

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 5, nález č. 39

Pl. ÚS 3/96

K otázce kaucí ve volbách do Parlamentu České republiky

1. Princip reprezentativnosti obsahuje především odvozenost složení zastupitelského sboru od politické struktury občanské veřejnosti. Obsahuje však i požadavek minimální reprezentativnosti subjektů (politických stran a hnutí), zúčastněných na politické soutěži. Jeho promítnutím je minimální reprezentativnost jako náležitost návrhu na registraci politické strany podle § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Obdobný požadavek je vyjádřen i v případě nezávislého kandidáta pro volby do Senátu v podmínce jeho přihlášky podle § 61 odst. 6 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky.

2. Smysl volební kauce ve volbách do Poslanecké sněmovny je působení ve směru omezení účasti ve volbách stranám, jejichž reprezentativnost je nižší než 3% odevzdaných hlasů (v opačném případě je totiž garantován státní příspěvek nebo i vrácení kauce). Jde tudíž o určité akcesorium k omezující klauzuli podle § 49 zákona č. 247/1995 Sb. Cílem tohoto akcesoria je omezit počet politických stran a hlasů pro ně odevzdaných, k nimž se při zjišťování volebních výsledků a přidělování mandátů podle § 49 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb. nepřihlíží. Obdobný smysl a cíl sleduje i volební kauce v případě voleb do Senátu.

3. Při poměřování omezení možnosti účasti ve volbách volební kaucí a smyslu a účelu volební kauce je potřeba zejména zvážit intenzitu tohoto omezení, tj. skutečnost, do jaké míry výška kauce pro nezávislé kandidáty a politické strany z pohledu požadavku minimální reprezentativnosti je podmínkou ústavně nepřijatelnou.

Nález

pléna Ústavního soudu České republiky ze dne 15. května 1996 sp. zn. Pl. ÚS 3/96 ve věci návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení ustanovení § 35, § 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů (nález byl vyhlášen pod č. 161/1996 Sb.).

I. Výrok

Návrh se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Dne 12. února 1996 byl doručen Ústavnímu soudu návrh, opatřený 42 podpisy poslanců Parlamentu České republiky, jehož předmětem je požadavek na zrušení výše uvedených ustanovení zákona č. 247/1995 Sb. Ústavní soud nejprve ověřil formální náležitosti návrhu a zjistil z připojeného podpisového archu poslanců, že v jednom případě jde o duplicitní podpis. I když tím klesl počet poslanců na 41, jsou splněny zákonné podmínky § 64 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.

Ústavní soud se dále zabýval ověřením formální přípustnosti návrhu skupiny poslanců co do jeho obsahu a zjistil, že návrh na zrušení ustanovení § 35, § 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., je přípustný z hlediska čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). Naproti tomu návrh skupiny poslanců, aby Ústavní soud rozhodl o zrušení uvedených ustanovení zákona podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy, odporuje Ústavě samé, protože ta v čl. 87 odst. 1 pod písmenem b) uvádí zrušení

Nahrávám...
Nahrávám...