dnes je 19.7.2024

Input:

67/2001 F.z., Opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

67/2001 F.z., Opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Opatření,
kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Hana Vlasáková, tel. 5704 4252
Čj.: 281, 283/97 410/2001
Blažena Petrlíková, tel. 5704 4274
ze dne 3. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví.1)
(2)  Změna postupů účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví je uvedena v příloze tohoto opatření.
(3)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, čj. 281, 283/77 411/2000 ze dne 10. listopadu 2000.
(4)  Toto opatření včetně příloh bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
V účetních obdobích započatých před účinností tohoto opatření se postupuje podle dosavadních předpisů.
Čl. III
Zrušuje se Opatření Ministerstva financí čj. 281/33 494/2001 ze dne 11. dubna 2001.
Čl. IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha
Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané Ministerstvem financí č. j. 281, 283/77 411/2000, ze dne 10. listopadu 2000, se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 1
1. V postupech účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví se v souladu se zákonem mění pojmy:
„den uskutečnění účetního případu” na „okamžik uskutečnění účetního případu”,
„výkaz o majetku a závazcích” na „přehled o majetku a závazcích”,
„výkaz o příjmech a výdajích” na „přehled o příjmech a výdajích”,
„podpis” na „podpisový záznam”,
„rok”, je-li použit ve smyslu účetního období, na „účetní období”.
2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
3. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „ve znění zákona č. 117/1994 Sb. a zákona č. 227/1997 Sb.” nahrazují slovy „ve znění pozdějších předpisů”.
4. Čl. II odst. 2 zní:
„(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se považují nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva, a to jak nabyté od jiných osob, tak vytvořené vlastní činností za účelem obchodování s nimi, v ocenění jedné položky od 7000 Kč včetně, s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Dlouhodobým nehmotným majetkem jsou nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva od okamžiku jejich uvedení do užívání. Pro účely rozlišení účetních záznamů o dlouhodobém nehmotném majetku podle výše jeho ocenění v knize (na kartách) majetku se tento majetek člení na:
a)  dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění jedné položky převyšující 60 000 Kč,
b)  drobný dlouhodobý nehmotný majetek, pokud ocenění jedné položky je 7000 Kč nebo vyšší, avšak nepřevyšuje částku stanovenou v písm. a).”
5. V Čl. II odst. 3 písm. a)
za čárku za slovy „umělecká díla” se
Nahrávám...
Nahrávám...