dnes je 20.7.2024

Input:

4/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

4/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Opatření,
kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví
Čl. I
 
Referent: Ing. Kosinová, tel. 5704 4218
Č. j.: 281/119 365/2000
 
ze dne 28. prosince 2000
(1)  Tímto opatřením se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele.
(2)  Úprava obsahu účetní závěrky vyplývá z přílohy tohoto opatření.
(3)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. července 1992, ve znění pozdějších předpisů a změn a doplňků.
Čl. II
(1)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2)  Účetní jednotky postupují podle tohoto opatření při účetní závěrce za rok 2001.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr financí:
v z. Ing. Jan Mládek, CSc., v. r.
 
Příloha k čj. 281/119 365/2000
Opatření Ministerstva financí č. j. 281/71 701/1995 ze dne 21. prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele, ve znění pozdějších úprav provedených opatřeními Ministerstva financí čj. 281/80 380/1996 čj. 281/24 015/1998 se mění a doplňuje takto
1. Příloha č. 1, čl. I, odst. 1
Slova „v souladu s § 19 zákona” se nahradí slovy „v souladu s § 19 odstavce 1 a 2 zákona”.
2. Příloha č. 1, čl. I, odst. 6
V první větě se za slovem „úřadu” tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se text „neplatí v případech sestavování mezitímní účetní závěrky”.
3. Příloha č. 1, čl. I, odst. 6
V druhé větě za slovem nejpozději se slova „do 31. 3. roku následujícího po uplynutí ročního zdaňovacího období” nahradí slovy „do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období”.
4. Příloha č. 1, zrušuje se článek II 1
5. Příloha č. 2
Změny v textu2) :
„pohledávky za upsané vlastní jmění” na „pohledávky za upsaný vlastní kapitál”,
„nehmotný investiční majetek” na „dlouhodobý nehmotný majetek”,
„nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti” na „nehmotné výsledky výzkumu a vývoje”,
„jiný nehmotný investiční majetek” na „jiný dlouhodobý nehmotný majetek”,
„nedokončené nehmotné investice” na „nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek”,
„poskytnuté zálohy na nehmotný investiční majetek” na „poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek”, „hmotný investiční majetek” na „dlouhodobý hmotný majetek”,
„budovy, haly a stavby” na „stavby”,
„jiný hmotný investiční majetek” na „jiný dlouhodobý hmotný majetek”,
„nedokončené hmotné investice” na „nedokončený dlouhodobý hmotný majetek”,
„poskytnuté zálohy na hmotný investiční majetek” na „poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek”,
„finanční investice” na „dlouhodobý finanční majetek”, „ostatní investiční cenné papíry a vklady” na „ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady”,
„jiné finanční investice” na „jiný dlouhodobý finanční majetek”,
„vlastní jmění” na „vlastní kapitál”, „základní jmění” na „základní kapitál”,
„vlastní akcie” na „vlastní akcie a vlastní obchodní podíly”, „odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku” na „odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku”,
„tržby z prodeje investičního
Nahrávám...
Nahrávám...