dnes je 26.5.2020

Input:

Povinnosti daňových subjektů při kontrole, oprávnění správce daně

22.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4.3 Povinnosti daňových subjektů při kontrole, oprávnění správce daně

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 5 ZSDP – Dožádání a delegace

§ 7 ZSDP – Osoby zúčastněné na řízení

§ 15 odst. 3 ZSDP – Místní šetření

§ 16 odst. 2, 3 ZSDP – Daňová kontrola

§ 80 až § 84 DŘ – Místní šetření

§ 86 odst. 3 DŘ – Daňová kontrola

2009–2010   2011–2020  
(2) Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně povinnost:

a) sám nebo jím určeným pracovníkem poskytovat informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních a jiných dokladů,  
Daňový subjekt musí:
a) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly,

Z judikatury plyne, že z povinnosti daňového subjektu zajistit vhodné místo a podmínky pro provedení daňové kontroly nelze dovodit, že správce daně je také povinen na takovém místě daňovou kontrolu provádět. Při své úvaze bere správce daně v potaz např. rozsah kontrolovaných písemností, časovou náročnost kontroly, dostupnost místa pro jeho pracovníky nebo jejich vytížení dalšími úkoly.  
b) zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly,   b) poskytnout nezbytné informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oprávněních jednotlivých zaměstnanců nebo jiných osob zajišťujících jeho činnost a o uložení účetních záznamů a jiných informací; to neplatí pro nepodnikající fyzické osoby,  
c) předložit na požádání záznamy, jejichž vedení bylo správcem daně uloženo, účetní a jiné doklady a účetní písemnosti, které prokazují hospodářské a účetní operace, jež jsou pro správné stanovení daňové povinnosti rozhodné anebo o které pracovník správce daně požádá, a podat k nim ústně nebo písemně požadovaná vysvětlení, má-li pracovník správce daně pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti,   c) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení,

Daňový subjekt má povinnost předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení (to je zároveň jeho právo) a nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí.

ZSDP nařizoval pouze nezatajovat doklady, tuto povinnost rozšířil na všechny důkazní prostředky.  
d) nezatajovat doklady, které má daňový subjekt k dispozici nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí,   d) umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho činnosti,  
Daňový subjekt musí umožnit jednání s kterýmkoliv svým zaměstnancem nebo jinou osobou, která vykonává jeho činnosti. ZSDP tuto povinnost vymezoval pouze k zaměstnancům, ji rozšířil i na „jiné osoby”, tedy např. na externí účetní. Pojem „umožnit” by však měl znamenat spíše to, že jim nebude bránit v jednání se správcem daně než to, že by měl povinnost přítomnost těchto osob na jednání přímo sám zajistit.  
e) předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení v průběhu kontrol,   e) nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici, nebo o nichž je mu známo, kde se nacházejí.  
f) umožnit vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa i obydlí a dopravních prostředků, které daňový subjekt užívá buď též k podnikání, nebo souvisí s předmětem daně, dále do přepravních obalů a umožnit jednání s jakýmkoliv svým pracovníkem,   Správce daně má při provádění daňové kontroly rovněž pravomoci podle § 80 až § 84 DŘ. Jedná se například:
  • o možnost vyhledávání důkazních prostředků a provádění ohledání u daňových subjektů a dalších osob zúčastněných na správě daní, jakož i na místě, které je k účelu kontroly nejvhodnější,

  • přizvání osoby, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná,

  • správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech dokumentujících průběh úkonu, o čemž předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní,

  • úřední osoba má v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v době provozu, právo na přístup na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů, k účetním záznamům nebo jiným informacím, a to i na technických nosičích dat, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení cíle správy daní. Toto právo má též, jde-li o obydlí, které daňový subjekt užívá současně pro podnikání, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jiným způsobem.