dnes je 9.12.2022

Input:

Odpis pohledávek

20.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.3
Odpis pohledávek

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Daňově účinný odpis pohledávek

Daňově účinný odpis pohledávek upravuje zákon o daních z příjmů. Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad.

Jednorázový daňový odpis pohledávek (tj. ve výši 100 % její nominální hodnoty) podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Ten uznává jako daňový náklad odepsanou hodnotu pohledávky nebo cenu pořízení pohledávky nabyté postoupením, vkladem a při přeměně obchodní korporace a to za předpokladu, že lze k této pohledávce uplatňovat zákonné opravné položky, nebo se jedná o pohledávku, ke které nelze tvořit opranou položku podle zákona upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek pro zjištění základu daně z příjmů pouze proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců a u pohledávek nabytých postoupením i v případě, že se jedná o pohledávku se jmenovitou hodnotou v okamžiku vzniku vyšší než 200.000 Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní řízení, za dlužníkem,

  • u něhož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, a pohledávka byla poplatníkem přihlášená u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty,

  • který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení,

  • který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka,

  • který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním dlužníkem ekonomicky nebo personálně spojenou osobou,

  • na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, a to na základě výsledků této dražby,

  • jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na základě výsledků provedení této exekuce.

Obdobně to platí pro pohledávku, nebo její část, a to do výše kryté použitím rezervy nebo opravné položky vytvořené podle zvláštního zákona (zákon o rezervách).

Daňově neúčinný odpis pohledávek

Daňově neúčinný odpis pohledávek provádí účetní jednotka na základě vlastního rozhodnutí nad výše uvedený rámec. Jde například o pohledávky, u nichž by náklady na vymáhání přesáhly jejich výtěžek, o pohledávky, kde je dlužník podle sdělení příslušného orgánu – policie či soudu – neznámého pobytu, případně o pohledávky promlčené. Náklad takto odepsané pohledávky je však daňově neuznatelný (pro zjednodušení tohoto tvrzení nepředpokládáme, že byla k odpisované pohledávce vytvořena zákonná opravná položka).

Příklad

Obchodní společnost ABC, s. r. o., při inventarizaci pohledávek koncem účetního období zjistila tyto skutečnosti:

  1. Pohledávka z obchodního styku ve výši 500.000 Kč za společností ALFA, a. s. – společnost je předlužená, soud zrušil konkurs pro nedostatek majetku (účet 311/A).
  2. Pohledávka z
Nahrávám...
Nahrávám...