dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 41/1999 SbNU, sv.13, K příslušnosti Ústavního soudu rozhodovat kompetenční spory mezi územními samosprávnými celky o místní příslušnost

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 13, nález č. 41

IV. ÚS 361/98

K příslušnosti Ústavního soudu rozhodovat kompetenční spory mezi územními samosprávnými celky o místní příslušnost

Podle čl. 87 odst. 1 písm. k) Ústavy České republiky Ústavní soud rozhoduje spory o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy, nepřísluší-li podle zákona jinému orgánu. Toto oprávnění je blíže rozvedeno v § 120 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle kterého v řízení ve sporech o rozsah těchto kompetencí Ústavní soud rozhoduje spory mezi státními orgány a orgány územních samosprávných celků o příslušnost vydat rozhodnutí nebo činit opatření nebo jiné zásahy (dále jen „rozhodnutí“) ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení (dále jen „kompetenční spory“). Podle odstavce 2 písm. b) tohoto ustanovení návrh na zahájení řízení v kompetenčním sporu je oprávněno podat zastupitelstvo územního samosprávného celku i v kompetenčním sporu mezi územními samosprávnými celky navzájem. Podle § 122 odst. 1 téhož zákona návrh je nepřípustný, přísluší-li rozhodovat o kompetenčním sporu jinému orgánu podle zvláštního zákona, podle odstavce 2 téhož ustanovení je dále nepřípustný, přísluší-li rozhodovat o kompetenčním sporu orgánu společně nadřízenému orgánům, mezi nimiž kompetenční spor vznikl.

Není-li zvláštním zákonem založena příslušnost jiného orgánu k rozhodování o kompetenčním sporu, je Ústavní soud stejně, jako je tomu v případě kompetenčního sporu o věcnou a funkční příslušnost, příslušný k rozhodování kompetenčního sporu mezi územními samosprávnými celky o místní příslušnost, tedy v případě, jde-li o spor vydat rozhodnutí nebo činit opatření nebo jiné zásahy v určitém územním obvodu obce nebo jeho části.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 11. března 1999 sp. zn. IV. ÚS 361/98 ve věci návrhu Zastupitelstva obce Malá Morávka na zahájení řízení o rozsah kompetencí obcí Malá Morávka a Karlova Studánka a ústavních stížností týkajících se určení povinnosti Ministerstvu vnitra projednat návrh obce Malá Morávka na rozhodnutí o příslušnosti obce ve věcech místních záležitostí veřejného pořádku na části území jejího katastru a rozhodnout o něm, jakož i určení povinnosti Okresnímu úřadu v Bruntále zdržet se nezákonných zásahů do práv Zastupitelstva obce Malá Morávka, jako orgánu územní samosprávy, spočívajících v nečinnosti vůči opatřením orgánů obce Karlova Studánka, týkajícím se severní části katastru obce Malá Morávka.

I. Výrok

1. Zastupitelstvo obce Malá Morávka je příslušné k místním záležitostem veřejného pořádku ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 písm. o) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na území zobrazeném v katastrálních mapách katastru ČR, včetně jeho části zahrnující ke dni 1. 2. 1999 označené parcely č. 349 (část), 1595, 1620, 1619, 469 (část), 496 (část), 1621, 1622, 1618, 1396/14, 1510/1, 1603, 1604, 1515/3, 1520, 1378, 1512, 1605, 1515/5, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1606, 1519, 1360/1, 1360/10, 448 (část), 281 (část), 1360/11, 1360/3, 441, 330, 1360/5, 1360/6, 1360/4,

Nahrávám...
Nahrávám...