dnes je 25.5.2024

Input:

Nález 156/2004 SbNU, sv. 35, Ke lhůtě pro podání návrhu na soudní přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 35, nález č. 156

I. ÚS 668/04

Ke lhůtě pro podání návrhu na soudní přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev krajů

Lhůtu pro podání návrhu k přezkumu rozhodnutí podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, lze ústavně konformně interpretovat tak, že okamžik fiktivního doručení (třetí den od vyvěšení rozhodnutí na úřední desce) je důležitý pro výpočet konce objektivní lhůty pro podání návrhu, nikoliv pro její počátek.

Nález

Ústavního soudu - I. senátu složeného z předsedy senátu JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Ivany Janů - ze dne 25. října 2004 sp. zn. I. ÚS 668/04 ve věci ústavní stížnosti US - DEU proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 27. 9. 2004 sp. zn. 57 Ca 20/2004, jímž byl odmítnut stěžovatelčin návrh na přezkoumání rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje (v řízení o ústavní stížnosti vedlejší účastník) o odmítnutí stěžovatelčiny kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje.

Výrok

I. Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2004 č. j. 57 Ca 20/2004-36 bylo porušeno základní právo stěžovatelky obrátit se na soud, aby přezkoumal zákonnost rozhodnutí orgánu veřejné správy (čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

II. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 9. 2004 č. j. 57 Ca 20/2004-36 se zrušuje.

Odůvodnění

Stěžovatelka ve včas podané ústavní stížnosti napadla v záhlaví uvedené rozhodnutí Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“). Stížnost po formální stránce splňuje i další náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“). V ústavní stížnosti stěžovatelka požádala o její přednostní projednání. Ústavní soud proto posoudil nejprve naléhavost věci a po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že podmínky § 39 zákona o Ústavním soudu jsou splněny. Věc je naléhavá, neboť v řízení předcházejícím podání ústavní stížnosti je posuzována existence povinnosti zaregistrovat kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje, které se budou konat ve dnech 5. a 6. 11. 2004. Meritorní rozhodnutí ohledně této povinnosti by mohlo ovlivnit průběh přípravy voleb.

Stěžovatelka ve svém podání uvedla, že má zájem účastnit se soutěže politických stran jak na celostátní, tak i na regionální úrovni. Z tohoto důvodu vyhotovila kandidátní listinu pro volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje, listina však byla odmítnuta rozhodnutím vedlejšího účastníka ze dne 16. 9. 2004 č. j. 4587/LS/KJ/PI/04. Toto rozhodnutí bylo vyvěšeno dne 16. 9. 2004 na úřední desce; v den jeho vyhlášení, tj. 16. 9. 2004, stěžovatelka předmětné rozhodnutí převzala. Na ochranu svých práv podala stěžovatelka dne 17. 9. 2004 ke krajskému soudu návrh na uložení povinnosti Krajskému úřadu Karlovarského kraje zaregistrovat podanou kandidátní listinu. Krajský soud napadeným usnesením stěžovatelčin návrh odmítl s odůvodněním, že návrh byl

Nahrávám...
Nahrávám...