dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 15/2002 SbNU, sv.25, K právu na obhajobuK právu obviněného zadrženého podle § 75 trestního řádu na poradu s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 25, nález č. 15

I. ÚS 592/2000

K právu na obhajobu
K právu obviněného zadrženého podle § 75 trestního řádu na poradu s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby

Právo na obhajobu je jedním z nejdůležitějších základních práv osob, proti nimž se trestní řízení vede a směřuje k dosažení spravedlivého rozhodnutí, vydaného nejen v zájmu trestně stíhané osoby, ale nepochybně také v zájmu demokratického právního státu, založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana (čl. 1 Ústavy České republiky). Stát proto musí zajistit takové podmínky, aby uvedené principy bylo možné realizovat cestou příslušných procesních záruk postavení obhájce i obviněného.

Ustanovení § 33 odst. 1 trestního řádu konkretizuje základní práva obviněného, který má mj. právo zvolit si obhájce a radit se s ním i během úkonů prováděných orgánem činným v trestním řízení, a je-li ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, může s obhájcem mluvit bez přítomnosti třetí osoby. Ústavní soud je toho názoru, že toto ustanovení je nutno vykládat nikoli omezujícím způsobem, ale při použití ústavněprávní interpretace s ohledem na záruky spravedlivého procesu, a že právo hovořit s obhájcem bez přítomnosti třetí osoby je třeba umožnit i obviněnému, který byl zadržen v souladu s § 75 trestního řádu.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 12. února 2002 sp. zn. I. ÚS 592/2000 ve věci ústavní stížnosti M. D. a F. Z. proti postupu Okresního úřadu vyšetřování Policie České republiky v Pardubicích dne 1. 9. 2000 ve věci vedené pod ČVS: OVPU-1306/2000, kterým nebylo stěžovatelům, zadrženým podle § 75 trestního řádu, umožněno mluvit s jejich obhájcem bez přítomnosti třetí osoby.

I. Výrok

Postupem Okresního úřadu vyšetřování Policie České republiky v Pardubicích dne 1. 9. 2000 ve věci vedené pod ČVS: OVPU-1306/2000, kterým nebylo stěžovatelům, zadrženým podle ustanovení § 75 trestního řádu, umožněno mluvit s jejich obhájcem bez přítomnosti třetí osoby, došlo k porušení jejich ústavně zaručených základních práv na právní pomoc a obhajobu, zakotvených v čl. 37 odst. 2, čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 3 písm. b), c) Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Ústavní soud zakazuje příslušným orgánům Policie České republiky v takovém porušování ústavně zaručených základních práv stěžovatelů pokračovat.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížností ze dne 2. 10. 2000 se stěžovatelé domáhali, aby Ústavní soud přijal nález, jímž vysloví, že dne 1. 9. 2000 byl vyšetřovateli Okresního úřadu vyšetřování Policie České republiky v Pardubicích ve věci vedené pod ČVS: OVPU-1306/2000 neumožněním porady obviněných stěžovatelů s jejich obhájcem bez přítomnosti třetí osoby porušen čl. 1, čl. 2 odst. 2 a 3, čl. 37 odst. 2 a čl. 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Stěžovatelé uvedli, že dne 31. 8. 2000 jim bylo sděleno obvinění pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1 a 4 trestního zákona. Na základě udělené plné moci převzal jejich právní zastoupení advokát Mgr. J. H., přičemž dne 1. 9. 2000 jim bylo

Nahrávám...
Nahrávám...