dnes je 23.6.2024

Input:

Kdy je nutné podat dodatečné přiznání k DPH

12.9.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2022.1800.1
Kdy je nutné podat dodatečné přiznání k DPH

Ing. Jana Ledvinková

Plátce se musí často rozhodnout, kdy je povinen opravit chyby v DPH prostřednictvím opravného daňového přiznání, kdy dodatečného daňového přiznání a kdy může provést opravu v řádném daňovém přiznání.

Opravy přiznání k DPH

Pravidla postupu opravy daňového přiznání nalezne plátce nejen v ZDPH, ale také musí přihlédnout v některých případech k daňovému řádu (DŘ, zákon č. 280/2009 Sb.) a někdy může využít i Směrnici Rady 2006/112/ES, případně i judikaturu soudního dvora EU.

ZDPH v § 43 ZDPH definuje, jak postupovat v případě, že daňový subjekt odhalí chybu, kterou zvýšil daň na výstupu a dává plátci možnost takovou chybu opravit.

Naopak pravidla týkající se oprav ve prospěch státu zákon vůbec neřeší, neboť příslušná úprava je uvedena v § 141 DŘ. Ovšem § 45 odst. 5 ZDPH s účinností od 1. 4. 2019 uvádí, že opravný daňový doklad lze vystavit i v případě, že je opravou zvyšována výše daně, pokud plátce přiznal daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím snížil daň na výstupu. Pro odběratele je tak umožněno zvýšit nárok na odpočet daně.

Pokud plátce nebo identifikovaná osoba zjistí, že nesprávně stanovenou daní zvýšila daň na výstupu, opravu provést může, ale nemusí. Ustanovení § 43 odst. 1 ZDPH: "V případě, kdy plátce nebo identifikovaná osoba přiznala daň jinak, než stanoví tento zákon, a tím zvýšila daň na výstupu, je oprávněna provést opravu v dodatečném daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla nesprávně uplatněna daň. Opravu lze provést nejdříve ke dni, ve kterém plátce nebo identifikovaná osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, obdržela opravný daňový doklad, nebo ve kterém byla provedena oprava v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty."

V takovém případě musí tato osoba vystavit opravný daňový doklad nebo provést opravu výše daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Provedení opravy na snížení daně na výstupu je podmíněno vystavením opravného daňového dokladu a jeho doručení odběrateli. Dodatečné přiznání může plátce podat nejdříve v den, kdy odběratel opravný daňový doklad prokazatelně obdržel.

Pokud by však bylo zjištěno, že daňová povinnost byla na výstupu snížena, je plátce nebo identifikovaná osoba povinna provést opravu. A to ve smyslu § 141 odst. 1 DŘ: "Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Tato povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně. Poslední známá daň je výsledná daň, jak byla správcem daně dosud pravomocně stanovena v dosavadním průběhu daňového řízení o této dani."

Upozornění na lhůty

Ačkoli ZDPH umožňuje provést opravu chyby do konce následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla daň nesprávně uvedena, u kontrolního hlášení jsou lhůty jiné. V případě zjištění chyby po termínu pro podání řádného kontrolního hlášení, je zapotřebí podat následné kontrolní hlášení, a to do 5 pracovních dní od zjištění nesrovnalostí. Následné kontrolní hlášení nebude podáváno jako rozdíl proti dříve podanému kontrolnímu hlášení, ale znovu, tedy jako úplné se všemi údaji za předmětné období s promítnutím oprav výše daně.

Častá pochybení plátce

  • Na zdanitelné plnění uplatní chybnou sazbu daně.

  • Na plnění osvobozené od daně uplatní sazbu daně a uvede daň (například na dodání zboží do EU osobě registrované k dani uvede daň, na nájemné bytové jednotky uvede daň).

  • Na plnění, které není předmětem daně, uplatní sazbu daně a daň. Například na poskytnutou službu osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě uplatní omylem daň, nebo na vyúčtovanou náhradu škody uplatní daň.

  • Také v případě, kdy zrušil registraci k DPH, ale omylem ve zdaňovacím období, kdy již není registrován k DPH, ještě sazbu daně a daň uvede (postup podle § 43 odst. 5 ZDPH).

  • Jedno zdanitelné plnění vyfakturuje dvakrát témuž obchodnímu partnerovi.

  • Neuvede v daňovém přiznání na ř. 47 hodnotu pořízeného majetku. Jedná se sice o evidenční řádek, ale neuvedení tohoto údaje má další význam pro případnou povinnost úpravy odpočtu při změně účelu použití či korekci odpočtu DPH při zrušení registrace k DPH.

  • Vystaví fakturu chybnému odběrateli (tuto chybu by mohl opravit v případně v jednom zdaňovacím období, do kterého by uvedl nový daňový doklad na správného odběratele s původním datem uskutečnění zdanitelného plnění a současně uvedl i doručený opravný daňový doklad na chybného odběratele). Jeho původní daňová povinnost se tak nezměnila, tudíž by nemusel podat dodatečné daňové přiznání. Podstatné je, aby tento postup byl řádně doložen v daňové evidenci.

  • Ale pokud se jedná o vykazování v kontrolním hlášení v oddílech A1 nebo A4, je plátce povinen podat následné kontrolní hlášení.

Pokud je prováděna oprava pouze v daňové evidenci, tj., není-li vystavován a doručován opravný daňový doklad, lze podat dodatečné daňové přiznání nejdříve v den provedení opravy v evidenci pro účely ZDPH.

Výše uvedená pochybení lze opravit výhradně prostřednictvím dodatečného daňového přiznání za zdaňovací období, v němž se uskutečnilo původní plnění, případně byla přijata úplata.

Tudíž zákon pamatuje i na možnosti a povinnosti oprav v případě přiznání daně u přijetí úplaty před uskutečněním plnění, pokud je plnění známo dostatečně určitě.

Chybně uplatněná základní sazba daně

Plátce obdržel 15. 3. fakturu za únor v základní sazbě 21 %, ale byl přesvědčen, že správná sazba je 15 %. Po několika týdnech se konečně dohodl s dodavatelem o

Nahrávám...
Nahrávám...