dnes je 8.12.2022

Input:

Daň z příjmů právnických osob - předpis, zálohy a doměrky daně

18.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z příjmů právnických osob – předpis, zálohy a doměrky daně

RNDr. Ivan Brychta

Během účetního a zdaňovacího období je nutno sledovat zaplacené zálohy na daň z příjmů. Ty mohou být dvojího druhu, buď běžné zálohy na daň příjmů, odvozené podle tuzemských pravidel z poslední známé daňové povinnosti podle § 38a ZDP, anebo daň z příjmů (případně daň darovací, protože příjem z darování podléhá v České republice dani z příjmů) zaplacená z příjmů v zahraničí – většinou formou srážky (či zajištění) z úhrady faktury vystavené zahraničnímu odběrateli.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

  • § 25 odst. 1 písm. s) – Daň z příjmů FO a daň z příjmů PO se neuznává za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů [s určitou výjimkou podle § 24 odst. 2 písm. ch) – daně zaplacené v zahraničí]

  • § 24 odst. 2 písm. ch) – Daň z příjmů zaplacená v zahraničí

  • § 38a – Zálohy na daň z příjmů

Popis operace:

Daňová povinnost vyplývající ze ZDP představuje v účetní jednotce složku účetních nedaňových nákladů a účtuje se o ní v rámci operací účetní uzávěrky na nákladových účtech skupiny 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů.

Důsledkem tohoto zaúčtování je, že účetní výsledek hospodaření je zachycen v závěrce ve výši zisku (příp. i ztráty) po zdanění (tedy jako disponibilní zisk) a daň z příjmů již není součástí jeho rozdělení v následujícím období.

Během účetního a zdaňovacího období je nutno sledovat zaplacené zálohy na daň z příjmů. Ty mohou být dvojího druhu:

 1. běžné zálohy na daň příjmů, odvozené podle tuzemských pravidel z poslední známé daňové povinnosti podle § 38a ZDP,
 2. daň z příjmů (případně daň darovací, protože příjem z darování podléhá v České republice dani z příjmů) zaplacená z příjmů v zahraničí – většinou formou srážky (či zajištění) z úhrady faktury vystavené zahraničnímu odběrateli.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Platby zálohy na daň z příjmů   341   221   
2.   Zaúčtování daňové povinnosti   591   341   
3.   Zaúčtování předpisu doměrku/vratky daně z příjmů   595   341   

Analytické účty:

U účtu 341 – Daň z příjmů je vhodné analyticky odlišit zálohu na daň, účet 221 – Peněžní prostředky na účtech rozlišit podle jednotlivých bankovních účtů.

Na vrub účtu 591 – Daň z příjmů – splatná se účtují částky daně z příjmů odpovídající výsledku hospodaření (viz příklady).

AÚ u účtu 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů odlišuje jednotlivé případy.

Případné vratky daně za minulá léta se účtují v záporné hodnotě.

Z vyskytujících se případů vyplývá následující vhodné analytické členění účtu 341 – Daň z příjmů:

AU1   341 100   Daň z příjmů – splatná   
AU2   341 200   Zaplacené běžné zálohy na daň   
AU3   341 300   Daň z příjmů (příp. daň darovací) zaplacená v zahraničí   

Účtování splatné daně z příjmů

Účtování splatné daně z příjmů na vrub účtu 591 – Daň z příjmů – splatná v účetním období započatém po 31. 12. 2015 je mnohem jednodušší než dříve, neboť podnikatelé již nemusejí odlišovat běžný a mimořádný výsledek hospodaření (jak tomu bylo v úpravě platné do konce roku 2015, kdy se používal pro odlišení daňové povinnosti svázané s mimořádným výsledkem účet 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti – splatná).

Sazba daně z příjmů podle § 21 odst. 1 ZDP:

Rok  2005  2006–2007  2008  2009  od 2010  
Výše daně   26 %   24 %   21 %   20 %   19 %   

Uvedené sazby se týkají právnických osob v běžných případech. Odlišnými sazbami jsou zdaňovány právnické osoby založené na fondovém hospodaření, a to:

 • základní investiční fondy (viz vymezení v § 17b ZDP), které mají sazbu daně ve výši 5 %, anebo

 • fondy penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění, které mají sazbu ve výši 0 %.

Rezerva na daň z příjmů

V případech, kdy v okamžiku sestavení účetní závěrky není ještě možné řádně vyčíslit daňovou povinnost, a očekává se, že daňová povinnost bude, je třeba místo předpisu daňové povinnosti vytvořit rezervu na daň z příjmů. Podle § 16 odst. 3 PVZÚ by měla účetní jednotka vytvořenou rezervu ponížit o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud by ale tyto zálohy byly vyšší nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka rezervu na daň neuvede.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Tvorba rezervy na daň z příjmů  599   453   
2.   Snížení rezervy o uhrazené zálohy, jsou-li nižší než předpokládaná daň  453   341   
3.   Rozpuštění nebo zrušení rezervy na daň z příjmů  453   599   

Účetní doklady:

Daňovou povinnost, příp. rezervu na daň z příjmů účtujeme interním dokladem.

Daňové dopady:

Daň z příjmů, příp. rezerva na daň z příjmů není daňově účinným nákladem [s výjimkou uvedenou v § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP]. Ve formuláři daňového přiznání k dani z příjmů PO se předpokládá v řádku 10 uvedení VH před zdaněním tak, jak je uveden ve výkazu zisku a ztráty, tedy bez zahrnutí účtů účtové skupiny 59.

Zmiňovanou výjimkou [podle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP] z daňové neuznatelnosti by byla daň z příjmů (příp. daň darovací) uhrazená v zahraničí vztahující se k příjmům, které se zahrnují do základu daně, případně do samostatného základu daně, a to ve výši, v jaké by ji nebylo možné započíst (podle § 38f ZDP) na daňovou

Nahrávám...
Nahrávám...