dnes je 18.4.2024

Input:

č. 95/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví

č. 95/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: přezkoumatelnost rozhodnutí ve správním soudnictví
k § 55a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., č. 255/1994 Sb. a č. 323/1996 Sb. (v textu též „daňový řád“)
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
Rozhodnutí vydané podle § 55a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je z přezkumu ve správním soudnictví vyloučeno i podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2003. Má totiž nesporně povahu úkonu, který nezakládá, nemění ani neruší práva a ani závazně neurčuje práva a povinnosti (§ 65 odst. 1 s. ř. s. a contrario), protože se jím nerozhoduje o právu ve smyslu nároku založeného zákonem.
(Podle usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 9. 2003, čj. 10 Ca 96/2003-8)
Prejudikatura: Soudní judikatura ve věcech správních č. 762/2001.
Věc: Hana L. ve V proti Ministerstvu financí o prominutí daně z převodu nemovitosti.

Ministerstvo financí žalobou napadeným rozhodnutím ze dne 10. 1. 2003 zamítlo žádost o částečné prominutí daně z převodu nemovitosti podle § 55a odst. 1 daňového řádu, vyměřené ve výši 151 110 Kč platebním výměrem Finančního úřadu v Soběslavi ze dne 2. 5. 2002.
Žalobkyně ve svém podání popisovala závažné osobní a rodinné důvody, které ji ke koupi nemovitosti ve veřejné dražbě vedly. Uvedla, že požádala finanční orgány o částečné prominutí daně, a to ve výši rozdílu mezi daní z převodu nemovitosti vyměřenou platebním výměrem z ceny odhadní 3 022 200 Kč a daní, která by byla vypočtena z ceny, za jakou byla nemovitost fakticky vydražena (1 950 000 Kč), a která by byla daní zákonnou podle novelizace zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, uskutečněné zákonem č. 27/2000 Sb., který se stal účinným za tři dny po nabytí právní moci rozhodnutí, podle něhož došlo k zápisu do katastru nemovitostí.
Městský soud v Praze žalobu jako nepřípustnou odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
Z odůvodnění:
Přezkum rozhodnutí správních orgánů ve správním soudnictví není podle soudního řádu správního neomezený: zákonodárce některá rozhodnutí z kognice soudu vyloučil, obdobně jako tomu bylo i podle právní úpravy správního soudnictví účinné k 31. 12. 2002, kdy -pokud jde o rozhodnutí o žádostech na plnění, na něž není právní nárok, nebo o žádostech o odstranění tvrdosti zákona, zejména pak o rozhodnutí finančních orgánů o úlevách na odvodech, daních a poplatcích, mezi něž patří i rozhodnutí dle § 55a daňového řádu - platilo, že tato rozhodnutí byla z přezkoumání soudem vyloučena podle ustanovení § 248 odst. 2 písm. i) o. s. ř., ve znění účinném k 31. 12. 2002. Již tehdy Vrchní soud v Praze, kterému příslušelo rozhodovat ve správním soudnictví, dospěl opakovaně k závěru, že rozhodnutí v tomto ustanovení zmiňovaná nejsou přezkoumatelná per definitionem, a to obdobným způsobem, jakým tuto otázku uzavřely i krajské soudy (viz např. i rozhodnutí o žádosti o prominutí cla podle zákona č. 13/1993 Sb. uveřejněné pod č. 263/1998 v Soudní judikatuře správní). Je totiž nesporné, že není-li tu zákonem založen nárok na prominutí daně, není tu vůbec subjektivní veřejné právo, na kterém by mohl
Nahrávám...
Nahrávám...