dnes je 20.5.2024

Input:

č. 698/2005 Sb. NSS; Daňové řízení: lhůta pro vyměření daně; zahájení daňové kontroly

č. 698/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: lhůta pro vyměření daně; zahájení daňové kontroly
k § 16, § 46 odst. 5 a § 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., č. 255/1994 Sb. č. 323/1996 Sb. a č. 29/2000 Sb. (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
I. Samotné podání dodatečného daňového přiznání není úkonem, který by byl způsobilý ve smyslu § 47 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, prodloužit lhůtu pro vyměření, resp. dodatečné vyměření daně. Takový úkon však učiní správce daně, když daň uvedenou v dodatečném daňovém přiznání ve smyslu § 46 odst. 5 tohoto zákona vyměří.
II. Za okamžik zahájení daňové kontroly (§ 16 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) není možno považovat sepsání protokolu o jejím zahájení, v němž je daňový subjekt pouze seznámen se skutečností, že u něj bude v následujícím období daňová kontrola prováděna, aniž by byly ze strany správce konány jakékoli úkony s kontrolou související.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 6. 2005, čj. 5 Afs 36/2003-87)
Prejudikatura: ad I. srov. č. 178/2004 Sb. NSS a č. 634/2005 Sb. NSS; ad II. srov. č. 437/2005 Sb. NSS.
Věc: Akciová společnost P. v Č. proti Finančnímu ředitelství v Českých Budějovicích o daň z příjmů právnických osob, o kasační stížnosti žalobce.

Finanční úřad v Českých Budějovicích sepsal dne 7. 12. 2000 u žalobce protokol o zahájení daňové kontroly daně z příjmů právnických osob za roky 1996, 1997 a 1998, a dne 11. 3. 2002 protokol o zahájení kontroly daně z příjmů právnických osob za roky 1999 a 2000. Správce daně zjistil a ve zprávě o daňové kontrole ze dne 19. 6. 2002 zaznamenal, že žalobce uplatnil v roce 1996 ztrátu ve výši 2 295 481 Kč. Dále zjistil, že žalobce si neoprávněně snížil základ pro výpočet daně za rok 1996 celkem o 10 759 476 Kč; o tuto částku tedy finanční úřad základ daně zvýšil a rozhodnutím ze dne 24. 6. 2002 žalobci dodatečně vyměřil daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1996 ve výši 3 075 750 Kč.
Finanční ředitelství v Českých Budějovicích odvolání žalobce zamítlo.
Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu, jíž žalobce napadl rozhodnutí finančního ředitelství. Krajský soud vyhodnotil, že „protokol o oznámení zahájení daňové kontroly je úkonem obnovujícím běh lhůty uvedené v § 47 odst. 1 daňového řádu“, nehodnotil již však, zda faktická kontrola probíhala v prosinci roku 2000 či až v roce 2001. Dále krajský soud uvedl, že „úkon daňového subjektu z roku 1998 - dodatečné daňové přiznání - je úkonem obnovujícím běh lhůty pro vyměření či doměření daně ve smyslu § 47 odst. 2 daňového řádu“.
V kasační stížnosti žalobce namítal, že mu byla vyměřena daň, přestože uplynuly lhůty stanovené v § 47 daňového řádu. Žalobci vznikla povinnost podat daňové přiznání na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1996 k 30. 6. 1997; bez dalšího není možné tuto daňovou povinnost dodatečně vyměřit po uplynutí tříleté prekluzivní lhůty, tj. po 31. 12. 2000. Před uplynutím této lhůty byl s žalobcem dne 7. 12. 2000 sepsán protokol o ústním jednání, jehož předmětem bylo „zahájení daňové kontroly“ daně z
Nahrávám...
Nahrávám...