dnes je 20.5.2024

Input:

č. 692/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti

č. 692/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: žaloba proti nečinnosti
k § 79 soudního řádu správního
k § 27 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Výkonem soudní moci je nejen přímé rozhodování soudu, ale i výkon takových činností, které sice nejsou přímou jurisdikční činností, nicméně jsou s jejím výkonem bezprostředně spjaty. Vydávání úředních potvrzení podle § 27 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, je aktem moci soudní, a proto se ho nelze domáhat prostřednictvím žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu [§ 79 odst. 1 a § 4 odst. 1 písm. b) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2005, čj. 8 Ans 2/2005-63)
Věc: Akciová společnost K. v K. proti Okresnímu soudu v Domažlicích o vydání úředního potvrzení, o kasační stížnosti žalobce.

Podáním Okresnímu soudu v Domažlicích ze dne 16. 6. 2003 se žalobce domáhal podle § 27 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „jednací řád“), vydání úředního potvrzení o skutečnostech známých ze spisů tohoto soudu vedených v dědickém řízení (rejstřík „D“) zemřelého Josefa H. a zemřelého Karla H.
Usnesením ze dne 25. 5. 2004 (spisová značka rejstříku Ne) okresní soud rozhodl o nevydání potvrzení. Krajský soud v Plzni odvolání žalobce proti usnesení okresního soudu odmítl usnesením ze dne 30. 9. 2004 s tím, že rozhodnutí okresního soudu není rozhodnutím vydaným v občanském soudním řízení, a opravný prostředek proti němu proto není přípustný.
Dalším podáním Okresnímu soudu v Domažlicích ze dne 10. 12. 2004 se žalobce znovu domáhal vydání úředního potvrzení o týchž skutečnostech. Přípisem ze dne 15. 12. 2004 okresní soud žalobci mj. sdělil, že úřední potvrzení nelze vydat, neboť žalobce nebyl účastníkem dědického řízení. Okresní soud rovněž připomněl, že o stejné žalobcově žádosti již jednou rozhodl.
Žalobce pak podal u Krajského soudu v Plzni dne 11. 2. 2005 žalobu proti nečinnosti (§ 79 s. ř. s.) a domáhal se vůči Okresnímu soudu v Domažlicích uložení povinnosti vydat žalobci požadovaná úřední potvrzení konkrétního znění.
Krajský soud usnesením ze dne 28. 2. 2005 žalobu odmítl s tím, že žalovaný okresní soud není správním orgánem. Navíc podle § 27 jednacího řádu není subjektem, který má potvrzení vydat, soud, ale předseda senátu či samosoudce. Ustanovení § 79 odst. 2 s. ř. s. pak určuje, že ve věci ochrany proti nečinnosti může být žalovaným vždy pouze správní orgán. Pro určení pravomoci správního soudu není rozhodná povaha činnosti, nýbrž charakter subjektu, který je podle žalobce povinen jednat.
Usnesení krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel) kasační stížností, v níž uplatnil kasační námitky podle § 103 odst. 1 písm. a) a e) s. ř. s. Stěžovatel se domnívá, že při interpretaci ustanovení soudního řádu správního o pravomoci soudů je třeba vycházet nejen z jazykového, ale rovněž z teleologického a systematického výkladu zákona. Činnost soudu v rozhodované věci je činností správní, nikoliv jurisdikční. Pojem správního orgánu nelze vykládat k tíži stěžovatele tak, že jeho žaloba
Nahrávám...
Nahrávám...