dnes je 20.5.2024

Input:

č. 527/2005 Sb. NSS; Správní řízení: běh lhůt při přerušení řízení

č. 527/2005 Sb. NSS
Správní řízení: běh lhůt při přerušení řízení
k § 29 odst. 5 správního řádu
k § 169 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Procesní lhůtou, která neběží při přerušení správního řízení podle § 29 odst. 5 správního řádu, je také zvláštním předpisem odchylně stanovená lhůta pro vydání rozhodnutí (zde: lhůta 180 dnů pro vydání rozhodnutí podle § 169 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 1. 2005, čj. 2 Ans 6/2004-113)
Věc: Jurij Č. v M. proti Policii ČR o povolení k trvalému pobytu, o kasační stížnosti žalobce.

Žalobce podal dne 30. 10. 2000 žádost o povolení trvalého pobytu cizinců na území ČR (u Oddělení cizinecké policie Most); řízení o žádosti však bylo podle § 29 odst. 1 správního řádu přerušeno rozhodnutím ze dne 6. 3. 2001 a žalobce byl současně vyzván k doložení podmínek pobytu a předložení dokladů. Dne 15. 7. 2001 podal žalobce podnět k pokračování v řízení, který doložil několika rozhodnutími potvrzujícími skončení soudních řízení. Podnět doplnil dne 5. 8. 2002 o některé doklady a o rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 6. 2002 o zamítnutí žádosti o přiznání postavení uprchlíka. Oddělení cizinecké policie Most dne 22. 8. 2002 (s poukazem na námitku podjatosti vznesenou v jiném řízení téhož žalobce) předložilo spis Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie - oblastnímu oddělení cizinecké a pohraniční policie v Ústí nad Labem (dále jen „oblastní ředitelství“) s návrhem na předání věci k vyřízení na Oddělení cizinecké policie Chomutov; na této písemnosti je záznam ředitele oblastního ředitelství o souhlasu s předáním věci na Oddělení cizinecké policie Chomutov. Oddělení cizinecké policie v Mostě vydalo ještě dne 26. 8. 2002 výzvu k doplnění žádosti o výpis z rejstříku trestů domovského státu a dne 3. 9. 2002 spis postoupilo Oddělení cizinecké policie Chomutov. Dne 16. 10. 2002 pak oblastní ředitelství rozhodlo negativně o žalobcově námitce podjatosti vůči pracovníkům Oddělení cizinecké policie v Chomutově. Správní spis přitom neobsahuje doklad o žádném úkonu Oddělení cizinecké policie v Chomutově v řízení o žalobcově žádosti o povolení k pobytu ani o dalším přerušení řízení.
Dne 22. 9. 2003 podal žalobce u Krajského soudu v Ústí nad Labem žalobu, jíž se domáhal ochrany proti nečinnosti Oddělení cizinecké policie v Chomutově i oblastního ředitelství, spočívající v neskončeném správním řízení o jeho žádosti o udělení povolení k trvalému pobytu; soud však žalobu odmítl. Uvedl, že žaloba byla podána opožděně, neboť podle § 80 odst. 1 s. ř. s. ji lze podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci marně uplynula lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení. V daném případě byla podána žádost o povolení k trvalému pobytu dne 30. 10. 2000 a podle § 169 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), měla být vyřízena nejpozději do 30.4. 2001. Lhůta pro podání žaloby tak uplynula 30. 4. 2002; žaloba
Nahrávám...
Nahrávám...