dnes je 23.6.2024

Input:

č. 482/2005 Sb. NSS, Řízení před soudem: veřejné projednání věci

č. 482/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: veřejné projednání věci
k čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 51 odst. 1 a § 103 odst. 1 písm. d) soudního řádu správního
Účastníku nelze upřít právo na veřejné projednání jeho věci v jeho přítomnosti včetně možnosti vyjádřit se k věci (čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Rozhodl-li soud o věci bez nařízení jednání, aniž žalobci řádně doručil výzvu k vyslovení souhlasu s takovým postupem (§ 51 s. ř. s.), došlo v řízení k vadě, jež mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, a je proto důvodem pro jeho zrušení [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 11.2004, čj. 6 Azs 28/2003-59)
Věc: Galina B. (Moldavsko) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobkyně.

Rozhodnutím žalovaného ze dne 4. 3. 2002 nebyl žalobkyni udělen azyl. Žalobu proti tomuto rozhodnutí Městský soud v Praze zamítl dne 3. 4. 2003.
Proti rozsudku podala žalobkyně kasační stížnost. Kromě věcných důvodů, pro které - jak se domnívá - jí měl byl azyl po právu udělen (vyhrožování moldavskou mafií v domovské zemi), uvedla dále, že neudělila souhlas s rozhodnutím ve věci samé bez nařízení jednání, a dovozovala z toho nepřezkoumatelnost napadeného rozsudku. Soud doručoval stěžovatelce výzvu k vyjádření souhlasu či nesouhlasu s rozhodnutím věci bez nařízení jednání na přelomu února a března 2003 na adresu ubytovny v Praze 5, kde se však stěžovatelka již od srpna 2002 z důvodu vyplavení ubytovny při záplavách nezdržovala. Stěžovatelka totiž od této doby pobývala u paní Olgy P. v Praze 1. Výzva podle § 51 s. ř. s. tak byla doručována na místo, kde se stěžovatelka nezdržovala; nemohla proto být doručena ani v důsledku fikce, a lhůta pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s rozhodnutím věci Městským soudem v Praze bez nařízení jednání tak dosud neuplynula.
Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl, rozsudek městského soudu zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že otázka místa, kde se stěžovatelka v průběhu řízení před Městským soudem v Praze zdržovala, byla klíčovou otázkou mimo jiné i pro posouzení včasnosti podání kasační stížnosti, byly v rámci postupu Městského soudu v Praze podle § 108 odst. 1 s. ř. s. opatřovány podklady pro rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Stěžovatelka v kasační stížnosti a v jejím doplnění tvrdila, že se v ubytovně v Praze 5 nezdržovala od srpna 2002, neboť ta byla v této době v souvislosti s povodněmi zničena a svoji činnost již neobnovila. Potvrzení od jejího bývalého provozovatele však nemůže předložit, neboť se jí nepodařilo jej kontaktovat. Stěžovatelka proto k provedení důkazu navrhla čestné prohlášení paní Olgy P., v němž se uvádí, že stěžovatelka u ní skutečně na adrese v Praze 1 od srpna 2002 bydlí. Z vyjádření České pošty, s. p., provozního ředitelství obvodu Praha - západ, vyplývá, že stěžovatelka měla od 7. 3. 2003 na poště zřízenu dosílku na adresu v Praze 1, avšak při doručování nyní napadaného rozsudku Městského soudu v Praze (podaného na poštu dne 8. 4. 2003) došlo k pochybení doručovatelky a zásilka byla namísto doslání uložena na poště. Z
Nahrávám...
Nahrávám...