dnes je 23.6.2024

Input:

č. 473/2005 Sb. NSS, Volby do Senátu: oznámení o konání voleb

č. 473/2005 Sb. NSS
Volby do Senátu: oznámení o konání voleb
k § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. (v textu též „volební zákon“)
Povinnost starosty zveřejnit způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci, stanovená v § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, se vztahuje k volbám jako celku bez ohledu na to, zda se konají v jednom nebo ve dvou kolech. Není proto třeba nové informace před druhým kolem voleb.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 12. 2004, čj. Vol 12/2004-17)
Věc: Bořek H. v O. proti Státní volební komisi o vyslovení neplatnosti voleb do Senátu.

Navrhovatel se domáhal vyslovení neplatnosti voleb konaných dne 5. a 6. 11. a dne 12. a 13. 11. 2004 z důvodu „vědomého podjatého porušování volebního zákona ČSR, ČSSocialistickéR, ČSFR a ČR volebními komisemi v O. a všemi nadřízenými komisemi...“. Poukázal na skutečnost, že chtěl dne 13. 11. 2004 splnit svou nejčestnější povinnost, ovšem zákonným způsobem se nedozvěděl o tom, že jsou volby a kde se konají. Na úřední desce „MNVO. - Obecního úřadu O.“ nebylo ještě v pátek večer a ani v sobotu ráno zveřejněno konání dalšího kola voleb, pouze tam bylo oznámení o volbách v prvním kole. Před voliči tak byla zatajena volební místnost Obecního úřadu v O., a v důsledku toho byli vybraní občané předem zvoleni. Při svém příchodu do volební místnosti byl navrhovatel po pokusu o předání protestu předsedkyní a členy volební komise mylně informován o zveřejnění voleb vyhlášením místním rozhlasem a na úřední desce.
Nejvyšší správní soud návrh zamítl.
Z odůvodnění:
Podle vyjádření starosty obce byl termín konání druhého kola voleb do Senátu zveřejněn nejen na úřední desce, ale také dne 9. 11. 2004 vyhlášen místním rozhlasem. Státní volební komise mimo jiné poukázala na § 12 odst. 3 písm. a) volebního zákona, podle kterého je příslušným k řešení stížností na organizačně technické zabezpečení voleb do Senátu Parlamentu České republiky na úrovni obcí krajský úřad. Žádná taková stížnost na průběh voleb v obci O. však zaznamenána nebyla.
Návrh není důvodný.
Podle § 90 odst. 1 soudního řádu správního se může občan, politická strana nebo nezávislý kandidát anebo sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů návrhem domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb nebo neplatnosti hlasování anebo neplatnosti volby kandidáta. Tímto zvláštním zákonem je volební zákon. Podle jeho § 87 odst. 2 se může podáním návrhu na neplatnost voleb domáhat ochrany u soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu ve volebním okrsku, kde byl senátor zvolen, a to návrhem podaným nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí. Tyto podmínky navrhovatel splňuje. Návrh podle § 87 odst. 4 volebního zákona může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.
Navrhovatel spatřuje důvody neplatnosti voleb v porušení povinnosti zajistit
Nahrávám...
Nahrávám...