dnes je 18.4.2024

Input:

č. 15/2003 Sb. NSS; Daňové řízení: nahlížení do spisu

č. 15/2003 Sb. NSS
Daňové řízení: nahlížení do spisu
k § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“), ve znění zákona č. 35/1993 Sb. a zákona č. 255/1994 Sb.
k § 68 písm. e) a § 70 písm. c) soudního řádu správního
Rozhodnutí správce daně o rozsahu, v němž bylo daňovému subjektu umožněno nahlédnout do spisů týkajících se jeho daňových povinností (§ 23 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), je rozhodnutím, jímž se upravuje vedení řízení, a to i přesto, že je přezkoumatelné hierarchicky vyšším správcem daně v odvolacím řízení (§ 23 odst. 4 citovaného zákona). Na taková rozhodnutí se vztahuje kompetenční výluka stanovená v § 70 písm. c) s. ř. s. a žaloba ve správním soudnictví není podle § 68 písm. e) s. ř. s. přípustná. Vady způsobené nesprávnou aplikací § 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb. lze ve správním soudnictví napadnout jedině po vyčerpání řádných opravných prostředků v daňovém řízení žalobou směřující proti meritornímu rozhodnutí správce daně o daňové povinnosti poplatníka.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6.2003, čj. 6 A 164/2002-8)
Věc: Jan B. v M. proti Ministerstvu financí o rozsahu nahlížení do spisu.

Finanční ředitelství v Ústí nad Labem dne 22. 1. 2002 nevyhovělo žádosti zástupce žalobce o nahlédnutí do neveřejné části spisu žalobce se týkajícího. Proti tomuto rozhodnutí žalobce podal odvolání, které žalovaný rozhodnutím ze dne 22.8. 2002 zamítl.
Žalobce se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného, neboť jím došlo k zásahu do jeho práv. Vzhledem k tomu, že mu nebylo umožněno nahlédnout do neveřejných částí spisů, nemohl reagovat na právní názor finančního úřadu doplněním odvolání a nemohl se ani vyjádřit ke všem prováděným důkazům. V případě tohoto rozhodnutí jde podle žalobce o meritorní rozhodnutí, jímž se v daňovém řízení konečným způsobem rozhoduje o jeho právech a povinnostech.
Nejvyšší správní soud žalobu jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl.
Z odůvodnění:
Rozhodnutí, jehož zrušení se žaloba domáhá, je vyloučeno z přezkoumání soudem ve správním soudnictví.
Daňový řád upravuje v § 23 - obdobně, jako to činí jiné procesní předpisy - pravidla, za nichž je daňový subjekt oprávněn nahlížet do spisů
Nahrávám...
Nahrávám...