dnes je 23.5.2024

Input:

130/2000 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království

č. 130/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. června 1998 byla ve Stockholmu podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Švédského království.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 21 odst. 1 dne 4. června 1998. Podle odstavce 2 téhož článku tato dohoda nahradí ve vztahu k vládě České republiky a vládě Švédského království následující dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím:

- Dohodu o leteckých službách ze dne 15. října 1947,
- Změnu Dohody o leteckých službách ze dne 25. ledna 1957,
- Výměnu nót ze dne 28. února 1957, týkající se Dohody o leteckých službách,
- Výměnu nót ze dne 18. prosince 1958 a 20. února 1959, týkající se změny Dohody o leteckých službách,
- Protokol ze dne 14. července 1965, týkající se změny Dohody o leteckých službách.
Anglické znění a český překlad Dohody se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
DOHODA O LETECKÉ DOPRAVĚ
MEZI VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY A VLÁDOU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ
Vláda České republiky a vláda Švédského království, dále uváděné jako smluvní strany;
jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a Dohody o mezinárodních leteckých tranzitních službách, otevřených k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944, a
vedeny přáním sjednat Dohodu v souladu s uvedenou Úmluvou za účelem rozvíjení pravidelných leteckých služeb mezi územími jejich států,
se dohodly takto:
Článek 1
Definice
Pro účely této dohody:
(a) „Úmluva” znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne sedmého prosince 1944 a zahrnuje jakoukoli přílohu přijatou podle článku 90 této Úmluvy a jakoukoli změnu příloh nebo Úmluvy podle jejich článků 90 a 94, pokud tyto přílohy a změny byly přijaty oběma smluvními stranami;
(b) výraz „letecké úřady” znamená v případě České republiky Ministerstvo dopravy a spojů; a v případě Švédského království Úřad civilního letectví, nebo v obou případech, jakoukoli osobu nebo orgán právně zmocněný k provádění funkcí vykonávaných uvedenými leteckými úřady;
(c) výraz „určený letecký podnik” znamená letecký podnik, který byl určen v souladu s článkem3 této dohody;
(d) výrazy „území”, „letecká dopravní služba”, „letecký podnik” a „přistání pro potřeby nikoli obchodní” mají význam, který je pro ně příslušně stanoven v článcích 2 a 96 Úmluvy;
(e) „Dohoda” znamená tuto dohodu, její Přílohu a jakékoli její změny;
(f) „Příloha” znamená Přílohu k této dohodě a její změny provedené v souladu s ustanoveními odstavce 2 článku 17 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást této dohody a všechna odvolání na tuto dohodu zahrnují odvolání na Přílohu, pokud není stanoveno jinak;
(g) výraz „tarif” znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a zboží, a podmínky, za kterých se tyto ceny používají, včetně cen a podmínek za další služby poskytované leteckým podnikem v souvislosti s přepravou, a včetně náhrad
Nahrávám...
Nahrávám...