dnes je 19.9.2020

Input:

Zrušení registrace plátce z moci úřední

5.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.2300.2
Zrušení registrace plátce z moci úřední

Ing. Jana Kolářová

Ustanovení týkající se zrušení registrace k DPH začnou být pro registrované osoby zajímavá zpravidla ve dvou situacích. Jednak v případě, kdy správce daně projeví svůj záměr zrušit registraci plátce z moci úřední a plátce má zájem svůj status uchovat. Druhou častou situací je snaha osob povinných k dani omezit administrativní povinnosti spojené s plátcovstvím a registraci k DPH zrušit.

Zrušení registrace plátce

Úpravu ke zrušení registrace plátce lze najít v následujících ustanoveních:

  • zrušení registrace plátce správcem daně z moci úřední (§ 106 ZDPH),

  • zrušení registrace na žádost plátce (§ 106b ZDPH a § 106d ZDPH),

  • zrušení registrace skupiny (§ 106e ZDPH) a postup při zániku členství člena skupiny (§ 106f ZDPH).

V tomto článku se více věnujeme zrušení registrace plátce z moci úřední.

Zrušení registrace plátce správcem daně

Ke zrušení registrace plátce z moci úřední mohou vést následující čtyři situace:

  1. Plátce nevykonává nebo nevykazuje ekonomickou činnost nebo vykonává jen plnění osvobozená bez nároku na odpočet (§ 106 odst. 1 ZDPH).
  2. Plátce závažně porušil povinnosti vztahující se ke správě daně, k čemuž je nutné splnění dalších podmínek (§ 106 odst. 2 ZDPH).
  3. Neusazený plátce bez sídla nebo provozovny v tuzemsku v kalendářním roce neuskutečnil zdanitelné plnění ani plnění s nárokem na odpočet daně (§ 106 odst. 4 ZDPH).
  4. Plátce se stane členem skupiny (§ 106 odst. 5 ZDPH).

Ke zrušení registrace v těchto případech musí správce daně přistoupit ze zákona. Nicméně v situacích uvedených pod body 1 a 2 je možné rozhodnutí správce daně zvrátit na základě odvolání. Odvolání má v tomto případě navíc odkladný účinek, což je odchylka od obecné úpravy v daňovém řádu.

Plátce nevykonává / nevykazuje ekonomickou činnost

Důvodem pro zrušení registrace je situace, kdy plátce přestal uskutečňovat ekonomické činnosti, není tedy již osobou povinnou k dani. Tento stav se může projevovat tak, že plátce nevykazuje žádná uskutečněná plnění, nicméně už ani nečiní žádné kroky, které lze považovat za ekonomickou činnost.

Dalším důvodem může být skutečnost, že plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti. Je dobré vědět, že důvody, proč nejsou vykazována žádná plnění, by měl plátce daně sdělovat sám. Správce daně není povinen tyto důvody zjišťovat.

Developerská společnost Česká Stavební, a. s., plátce daně, obdrží od správce daně rozhodnutí o zrušení registrace k DPH. Důvodem je skutečnost, že v přiznání k DPH za uplynulých 12 měsíců nevykázal žádná uskutečněná plnění, pouze uplatňuje nároky na odpočet daně. Důvod tohoto stavu plátce správci daně neoznámil. Správce daně tedy došel k závěru, že neuskutečnil žádné plnění v rámci ekonomické činnosti, a z moci úřední rozhodl o zrušení registrace k dani.

Důvodem pro to, že plátce nevykazuje plnění na výstupu, jsou však specifika developerské činnosti, kdy jsou po dlouhou dobu pouze vykazována přijatá plnění a úplatu za uskutečněné plnění developer obdrží až na konci, po dokončení staveb a jejich prodeji. Ekonomická činnost však probíhá po celou dobu výstavby, i když nejsou přiznávána uskutečněná plnění.

Plátce se může proti rozhodnutí o zrušení registrace odvolat. Do doby rozhodnutí o odvolání je registrace plátcem DPH zachována.

V praxi je však v poslední době obvyklejší postup, kdy správce daně oznámí zahájení řízení ve věci zrušení registrace plátce daně z důvodu uvedeného v § 106 odst. 1 písm. b) ZDPH, neboť plátce neuskutečnil bez oznámení důvodu správci daně za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců plnění v rámci ekonomické činnosti. Uskutečňování ekonomické činnosti a důvody, proč se nezobrazuje v plněních uváděných v přiznání, lze pak prokázat v reakci na toto oznámení.

Uskutečňování pouze osvobozených plnění

Pokud plátce začne uskutečňovat výhradně pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, není důvod pro to, aby byl registrován jako plátce daně. Správce daně pak – zpravidla až s odstupem po nějaké době – registraci