dnes je 20.7.2024

Input:

Nález 6/2001 SbNU, sv.21, K placení soudního poplatku ve správním soudnictvíK povinnosti soudu doručit výzvu k zaplacení soudního poplatku nejenom právnímu zástupci účastníka řízení, nýbrž i účastníkovi řízení samotnému

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 6

II. ÚS 377/2000

K placení soudního poplatku ve správním soudnictví
K povinnosti soudu doručit výzvu k zaplacení soudního poplatku nejenom právnímu zástupci účastníka řízení, nýbrž i účastníkovi řízení samotnému

Byla-li výzva k zaplacení soudního poplatku doručena pouze právnímu zástupci účastníka řízení, nikoliv i účastníkovi řízení samotnému, představuje zastavení řízení krajským soudem o správní žalobě pro nezaplacení soudního poplatku jak porušení § 49 odst. 1 občanského soudního řádu, tak i porušení práva účastníka domáhat se stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu, zakotveného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, a dále práva na přezkum zákonnosti rozhodnutí orgánu veřejné správy podle čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 10. ledna 2001 sp. zn. II. ÚS 377/2000 ve věci ústavní stížnosti A., s. r. o., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 19. 5. 2000 sp. zn. 30 Ca 94/2000, jímž bylo z důvodu nezaplacení soudního poplatku zastaveno řízení o stěžovatelčině žalobě proti rozhodnutí finančního ředitelství.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2000 č. j. 30 Ca 94/2000-24 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 5. 2000 č. j. 30 Ca 94/2000-24.

Z vyžádaného spisového materiálu Ústavní soud zjistil následující skutkové a právní okolnosti případu. Stěžovatelka se žalobou u soudu domáhala přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové ze dne 1. 3. 2000 č. j. 5064/120/99-Ro. Tato žaloba podléhá soudnímu poplatku 1 000 Kč (položka 17 sazebníku soudních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), který byl splatný spolu s podáním žaloby. Protože stěžovatelka poplatek nezaplatila, krajský soud ji k tomu prostřednictvím jejího právního zástupce vyzval a stanovil lhůtu k zaplacení 8 dnů. Zároveň ji poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude řízení zastaveno. Právnímu zástupci stěžovatelky byla výzva doručena dne 10. 5. 2000. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka výzvě nevyhověla a do vydání rozhodnutí o zastavení řízení poplatek nezaplatila. Krajský soud proto řízení zastavil s odkazem na § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Současně rozhodl, že stěžovatelka nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Protože proti výše uvedenému rozhodnutí krajského soudu není opravný prostředek přípustný, podala stěžovatelka stížnost k Ústavnímu soudu.

Ve své ústavní stížnosti stěžovatelka uvádí, že výzva k zaplacení soudního poplatku byla doručena jejímu právnímu zástupci dne 10. 5. 2000. Stěžovatelce nebyla výzva k zaplacení soudního poplatku krajským soudem zaslána. Právní zástupce stěžovatelky přesto zaslal výzvu se soudním poplatkem dne 18. 5. 2000 soudu, který ji obdržel dne 19. 5. 2000. Stěžovatelka namítá,

Nahrávám...
Nahrávám...