dnes je 25.7.2024

Input:

Nález 21/2003 SbNU, sv.29, K jinému zásahu orgánu veřejné mociK překážce rei iudicatae při provádění další daňové kontroly

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 29, nález č. 21

III. ÚS 351/01

K jinému zásahu orgánu veřejné moci
K překážce rei iudicatae při provádění další daňové kontroly

Finanční úřad sice ve svém vyjádření uvedl, že není zakázána opakovaná daňová kontrola, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti, které získal z podnětu orgánů činných v trestním řízení, z jeho úkonu učiněného vůči daňovému subjektu to však nevyplývá. Naopak lze z vymezení předmětu daňové kontroly, tak jak byl tento předmět vymezen ve všech daňových kontrolách, dovodit, že daňová kontrola prováděná finančním úřadem se týká stejných otázek, které již předmětem daňové kontroly byly. V takovém případě však pro finanční orgán platí ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a z hlediska běhu druhé daňové kontroly tak jde o res iudicata ve smyslu § 27 odst. 1 písm. e) tohoto zákona.

Na základě posouzení všech výše uvedených skutečností dospěl Ústavní soud k závěru, že finanční úřad uvedeným postupem porušil ustanovení čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, které stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 19. února 2003 sp. zn. III. ÚS 351/01 ve věci ústavní stížnosti P. S., spol. s r. o. v likvidaci, proti postupu Finančního úřadu v Ústí nad Labem při provádění kontroly daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob.

Výrok

Finančnímu úřadu v Ústí nad Labem se zakazuje pokračovat v provádění kontroly daně z přidané hodnoty u obchodní společnosti P. S., spol. s r. o. v likvidaci, za období roku 1998 a 1. 1. až 28. 2. a 1. 4. až 30. 11. 1999 a v provádění kontroly daně z příjmů právnických osob u téže obchodní společnosti za období roku 1998 a 1999 zahájené dne 4. 2. 2002.

Odůvodnění

Stěžovatelka podala dne 1. 6. 2002 ústavní stížnost, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 3. 6. 2002. Směřovala proti postupu Finančního úřadu v Ústí nad Labem (dále též „finanční úřad“) ve věci provádění kontroly daně z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 1998 a zdaňovací období od 1. 1. do 28. 2. a od 1. 4. do 30. 11. 1999 a daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1998 a roku 1999. Napadeným postupem finančního úřadu došlo podle názoru stěžovatelky k porušení čl. 2 odst. 2 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Návrh byl podán včas.

Stěžovatelka ve svém podání uvedla, že finanční úřad dne 4. 2. 2002 ústním jednáním, o němž byl pořízen protokol, zahájil kontrolu daně z přidané hodnoty za zdaňovací období roku 1998 a zdaňovací období od 1. 1. do 28. 2. a od 1. 4. do 30. 11. 1999 a kontrolu daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 1998 a roku 1999. Proti tomuto postupu finančního úřadu podala stěžovatelka námitky podle § 16 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o správě daní“). Finanční úřad námitky rozhodnutím č. j. 86523/02214932/2440 ze dne 18. 4. 2002 zamítl. Stěžovatelka napadá provádění výše uvedené daňové kontroly z toho

Nahrávám...
Nahrávám...