dnes je 5.7.2020

Input:

Mlčenlivost při aplikaci směrnice DAC a AML

24.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.17 Mlčenlivost při aplikaci směrnice DAC a AML

Ing. Zdeněk Burda

Právní úprava

§ 57a DŘ

2010–4. 6. 2018   5. 6. 2018–2020  
Do 5. 6. 2018 § 57a DŘ neplatil.   (1) Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu podle § 57 DŘ, je povinna na vyžádání správce daně poskytnout tyto údaje nebo dokumenty:

a) údaje získané při provádění identifikace klienta,

b) údaje získané při provádění kontroly klienta podle § 9 odst. 2 písm. a) až c) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

c) údaje o způsobu získávání údajů podle písmen a) a b),

d) dokumenty získané při provádění identifikace a kontroly klienta obsahující údaje podle písmen a) a b).  

 
(2) Pokud je povinnou osobou podle odstavce 1 advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor, může vyžádat údaje a dokumenty podle odstavce 1 pouze ústřední kontaktní orgán podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při správě daní, a to pouze za účelem výkonu mezinárodní spolupráce při správě daní.

Ustanovení § 26 odst. 1 a 2 a § 27 odst. 1, 2 a 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se použijí obdobně.
 

 
Přechodné ustanovení:

Povinnost advokáta, notáře, daňového poradce, soudního exekutora a auditora poskytnout správci daně údaje a dokumenty podle § 57a zákona č. 280/2009 Sb., ve znění od dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje pouze na údaje a dokumenty, které advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor získal ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  

Komentář:

Přijetí této úpravy je svázáno se směrnicí Rady 2011/16/EU, o správní spolupráci v oblasti daní (dále jen „DAC” – Directive on Administrative Cooperation) a směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (dále jen „směrnice AML” – Anti Money Laundering Directive). V českém právu pak tato unijní úprava nalezla odraz v zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon”).

Účelem Směrnice DAC 5 je umožnit správci daně