dnes je 29.11.2023

Input:

Dlouhodobý finanční majetek - checklist

29.9.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2.2.4
Dlouhodobý finanční majetek - checklist

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

 • § 25 odst. 1 ZoÚ – Oceňování

 • § 27 odst. 1 ZoÚ – Oceňování reálnou hodnotou

 • § 27 odst. 6 ZoÚ – Oceňování dluhopisů s pevným úrokovým výnosem a oceňování podílů ekvivalencí

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 odst. 4 písm. i) ZDP – Změna ocenění podílu v obchodní korporaci ekvivalencí

 • § 24 odst. 2 písm. r) ZDP – Vymezení daňové účinnosti hodnoty CP při prodeji

 • § 24 odst. 2 písm. w) ZDP – Vymezení daňové účinnosti nabývací ceny akcie při prodeji

 • § 24 odst. 2 písm. ze) ZDP – Vymezení daňové účinnosti pořizovací ceny směnky při prodeji

 • § 25 odst. 1 písm. c) ZDP – Daňově neúčinná pořizovací cena cenného papíry s výjimkou uvedenou v § 24

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění

 • § 8 vyhláška č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobý finanční majetek

 • § 48 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů

 • § 51 – Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

 • § 55 – Postup tvorby a použití opravných položek

 • § 60 – Metoda kursových rozdílů

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČÚS č. 007 – Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • ČÚS č. 008 – Operace s cennými papíry a podíly

 • ČÚS č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek

 • ČÚS č. 006 – Kursové rozdíly

Komentář:

Dlouhodobý finanční majetek se při pořízení oceňuje pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny jsou též náklady s pořízením související, jako jsou například poplatky makléřům, poradcům burzám. Součástí pořizovací ceny naopak nejsou úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů, stejně jako náklady spojené s jejich držbou.

Dlouhodobým finančním majetkem jsou především majetkové podíly v ovládaných nebo ovládajících osobách (má-li účetní jednotka u těchto osob větší než 50% vliv), nebo v osobách s podstatným vlivem (má-li účetní jednotka u těchto osob vliv v intervalu 20–50 %). Tyto podíly může účetní jednotka k datu účetní závěrky oceňovat ekvivalencí

Nahrávám...
Nahrávám...