dnes je 24.2.2024

Input:

Aktuality z oblasti DPH za II. pol. 2023

12.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2024.0300.1
Aktuality z oblasti DPH za II. pol. 2023

Ing. Olga Hochmannová

V průběhu II. pololetí 2023 vyšlo několik novel zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále "ZDPH"), dále byla publikována vyhláška, kterou se upravují formulářová podání mimo jiné i k DPH, a na internetových stránkách Finanční správy byla zveřejněna i metodická informace GFŘ.

V Bruselu nebyla v Úředním věstníku EU vydána žádná novela směrnice o společném systému DPH (2006/112/ES) ani nařízení Rady 282/2011.

1. Změny ZDPH účinné od r. 2023

Dne 22. 9. 2023 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 285/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Mezi uvedenými "souvisejícími zákony", které tento zákon novelizuje, je i ZDPH. Změny provedené v ZDPH souvisejí se zavedením institutu preventivní restrukturalizace stanovené zákonem č. 284/2023 Sb.

Jedná se zejména o změny § 42 a 46 ZDPH, do nichž je nově vložen postup pro opravy základu daně a výše daně v případě, kdy u dlužníka je vyhlášena preventivní restrukturalizace. Součástí restrukturalizačních opatření může podle zákona č. 284/2023 Sb. být i restrukturalizace závazků dlužníka.

Pro věřitele je samotná možnost opravy základu daně a výše daně v případě restrukturalizace dlužníka "skryta" v § 42 odst. 1 písm. f) ZDPH, podle něhož se provádí i oprava základu daně a výše daně u reorganizace dlužníka a u "dalších skutečností, na jejichž základě dochází k opravě základu daně po dni uskutečnění zdanitelného plnění".

Uvedenou novelou bylo doplněno ustanovení § 42 odst. 2 ZDPH, který stanoví, za jakých okolností nelze opravu základu daně podle § 42 ZDPH provést. K případu preventivní restrukturalizace stanoví, že opravu základu daně a výše daně podle § 42 ZDPH nelze provést, pokud pohledávka nebyla zahrnuta do restrukturalizačního plánu. Novelou bylo také doplněno ustanovení § 42 odst. 3 ZDPH o vymezení dne uskutečnění této opravy jako samostatného zdanitelného plnění. Dále byl touto novelou v § 42 odst. 9 ZDPH a v § 46 odst. 5 ZDPH rozšířen výčet okolností, kdy dochází k přerušení běhu lhůty pro provedení opravy základu daně a výše daně, i na období, kdy probíhá preventivní restrukturalizace.

Jak vyplývá z přechodných ustanovení, postup podle novelizovaného ZDPH se použije až v případě insolvenčních řízení, která byla zahájena nejdříve dnem účinnosti této novely.

Účinnost těchto změn nastala k 23. 9. 2023.

Uvedený zákon lze nalézt na adrese

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

2. Změny zákona o DPH účinné od r. 2024

a) Zákon č. 349/2023 Sb. – změny zákonů v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Dne 12. 12. 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tento zákon obsahuje změny několika daňových zákonů, mimo jiné i ZDPH.

V oblasti DPH tento zákon především stanoví zrušení dosavadních dvou snížených sazeb daně 10 % a 15 % a jejich nahrazení jednou sníženou sazbou daně ve výši 12 %.

Kromě toho je vícero položek ze snížené sazby vyňato a přeřazeno do základní sazby daně.

Kromě změn sazeb daně se tímto zákonem dále zavádí omezení nároku na odpočet daně u osobních automobilů kategorie M1, které byly nakoupeny jako dlouhodobý majetek plátce, na maximální částku 420.000 Kč. Do tohoto limitu se zahrnuje společně s DPH z pořízení automobilu i DPH z případného technického zhodnocení tohoto osobního automobilu. Omezení se netýká osobních automobilů nakoupených za účelem dalšího prodeje ani osobních automobilů, které pořizují plátci provozující osobní dopravu na základě koncese, ani sanitních či pohřebních automobilů. U automobilu, který původně nebyl nakoupen jako dlouhodobý majetek plátce a byl u něj uplatněn odpočet DPH vyšší než stanovený limit, který však následně byl do dlouhodobého majetku zařazen, je plátce povinen podle nového § 77a ZDPH snížit odpočet daně do limitu uvedené maximální částky. Uvedené omezení se týká pouze automobilů pořízených po vstupu novely v účinnost (přesněji – automobilů, u nichž první okamžik nároku na odpočet daně podle § 72 odst. 3 ZDPH nastal ode dne vstupu novely v účinnost). Toto přechodné ustanovení vylučuje z omezení nároku na odpočet daně i automobily, na jejichž dodání byla zaplacena záloha před 1. 1. 2024.

Dále se touto novelou zavádí v § 71i ZDPH nová položka osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně – dodání knih a poskytnutí obdobné služby. Co se rozumí pro tyto účely knihou, je definováno v § 71i odst. 1 ZDPH. Poskytnutím obdobné služby se rozumí jednak elektronicky poskytované knihy a dále půjčování či nájem knih, jejichž dodání je osvobozeno od daně, v rámci veřejné knihovnické služby. V souvislosti s knihovnickými službami je však nutno zvážit, zda jsou poskytovány za úplatu, neboť jen v takovém případě mohou být předmětem daně. Pro určení, zda je dodání knihy či poskytování obdobné služby osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, je možné využít institutu závazného posouzení podle nových § 71j a 71k ZDPH.

Účinnost těchto změn nastala k 1. 1.

Nahrávám...
Nahrávám...