dnes je 22.5.2024

Input:

96/1993 Sb., Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném k 1.2.2022

č. 96/1993 Sb., Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném k 1.2.2022
ZÁKON
ze dne 25. února 1993
o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
423/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění (32 novelizačních bodů)
ÚZ 65/2004 Sb.
 
 
292/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 5 doplňuje odst. 11, v § 11 odst. 2 doplňuje větu, nová přechodná ustanovení
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
mění § 4
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
v § 15 mění odst. 2 a vkládá nový odst. 3
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 9a odst. 2 písm. a) bod 4 a vkládá nový § 15a
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší v § 16b odst. 5
348/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2; nové přechodné ustanovení
nález ÚS
119/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší nepřímo změny provedené zák. č. 348/2010 Sb.
263/2011 Sb.
(k 29.11.2011)
mění § 2 odst. 1
353/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 9 odst. 3 a § 10 odst. 2; nové přechodné ustanovení
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 5, § 6, § 8, § 9a odst. 6, § 10 odst. 3
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 15 a § 15a
135/2014 Sb.
(k 22.7.2014)
mění § 9, § 16a, § 16b, § 18 odst. 1; vkládá nový § 16aa
104/2016 Sb.
(k 6.4.2016)
vkládá v § 5 odst. 13
258/2016 Sb.
(k 1.12.2016)
mění § 9 odst. 1
298/2016 Sb.
(k 19.9.2016)
mění § 9a odst. 5
461/2016 Sb.
(k 1.2.2017)
mění celkem 37 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 6, § 16a, § 16aa, § 16b
296/2017 Sb.
(k 30.9.2017)
mění § 9a
371/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
mění § 9 odst. 1 písm. g); nové přechodné ustanovení
307/2018 Sb.
(k 4.1.2019)
mění § 9 odst. 1 písm. d)
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
vkládá v § 16c odst. 3
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
mění § 15 a ruší § 15a
353/2021 Sb.
(k 1.10.2021)
mění § 2 odst. 2 a § 15 odst. 8
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
§ 1
Vymezení pojmu stavební spoření
Stavební spoření je účelové spoření spočívající
a) v přijímání vkladů1) od účastníků stavebního spoření,
b) v poskytování úvěrů1) účastníkům stavebního spoření,
c) v poskytování příspěvku fyzickým osobám2) (dále jen „státní podpora”) účastníkům stavebního spoření.
Provozovatel stavebního spoření
§ 2
(1) Provozovatelem stavebního spoření je stavební spořitelna. Stavební spořitelna je banka,3) která může vykonávat pouze činnosti, povolené v jí udělené bankovní licenci, kterými jsou stavební spoření a další činnosti podle tohoto zákona (§ 9). Stavební spořitelna může rovněž vykonávat působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zákona.
(2) Při své činnosti podléhá stavební spořitelna dohledu podle zvláštního zákona,4) pokud tento zákon nestanoví jinak.
§ 3
Označení „stavební spoření” lze používat pouze pro formu spoření upravenou tímto zákonem a slova „stavební spořitelna” jejich překlady, nebo slova od nich odvozená smí ve své obchodní firmě používat pouze banka, která je provozovatelem stavebního spoření podle tohoto zákona.
§ 4
Účastník stavebního spoření
(1) Účastníkem stavebního spoření (dále jen „účastník”) může být fyzická nebo právnická osoba.
(2) Státní podporu může získat
a) občan České republiky,4a)
b) občan Evropské unie, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území České republiky5) a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky5a) ,
c) fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky5) a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky5a) .
(3) Nárok na státní podporu za příslušný kalendářní rok vzniká tehdy, pokud účastník splňoval alespoň jednu z podmínek podle odstavce 2 po celý kalendářní rok, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. V kalendářním roce, v jehož průběhu doba spoření začíná nebo končí, postačí, když účastník splňoval alespoň jednu z podmínek podle odstavce 2 po dobu trvání doby spoření v dotčeném roce.
§ 5
Smlouva o stavebním spoření
(1) Osoba, která uzavře se stavební spořitelnou smlouvu o stavebním spoření (dále jen „smlouva”), se stává účastníkem. Stavební spořitelna sdělí budoucímu účastníkovi obsah smlouvy v textové podobě v dostatečném předstihu před jejím uzavřením. Účastník se ve smlouvě zejména zaváže ukládat u stavební spořitelny vklady ve smluvené výši. Je-li účastníkem fyzická osoba, musí smlouva obsahovat jeho prohlášení, zda v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení může účastník v průběhu kalendářního roku jedenkrát změnit. Součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření (dále jen „všeobecné obchodní podmínky”).
(2) Účastník má právo na
Nahrávám...
Nahrávám...