dnes je 23.6.2024

Input:

č. 887/2006 Sb. NSS, Řízení před soudem: kompetenční výluka

č. 887/2006 Sb. NSS
Řízení před soudem: kompetenční výluka
Daňové řízení: reklamace proti potvrzení o stavu osobního účtu
k § 53 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový rád“, „d. ř.“)
k § 65 odst. 1 soudního řádu správního
I. Při hodnocení, zda se u konkrétního rozhodnutí o reklamaci podle § 53 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jedná o rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s., je nutné vždy posoudit, proti jakému úkonu správního orgánu byla reklamace podána, z toho hlediska, zda se rozhodnutím o reklamaci zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti daňového subjektu.
II. Potvrzení o stavu osobního účtu je úkonem, kterým správce daně pouze informuje daňový subjekt o stavu jeho osobního účtu, jenž je vytvářen na základě jiných úkonů správců daně, do jeho subjektivních práv bez pochyby zasahujících; rozhodnutí o reklamaci proti takovému potvrzení proto není rozhodnutím ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s. a je ze soudního přezkumu vyloučeno podle § 70 písm. a) s. ř. s.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, čj. 2 Afs 150/2005-53)
Prejudikatura: srov. č. 140/2004 Sb. NSS a č. 187/2004 Sb. NSS.
Věc: Jaroslav K. proti Finančnímu úřadu v Říčanech o reklamaci proti potvrzení stavu osobního účtu, o kasační stížnosti žalobce.

Dne 13. 5. 2003 podal žalobce prostřednictvím svého zástupce reklamaci proti stavu osobního účtu daňového subjektu (žalobce). Uvedl, že předmětem evidence mezi odpisnými poukazy je rozhodnutí čj. 53020/99/059960/3358 datované k 8. 10. 1999, které mu však nebylo řádně doručeno, a proto není právně účinné. Tuto reklamaci žalovaný svým rozhodnutím ze dne 10. 6. 2003 zamítl. Konstatoval, že výše uvedený platební výměr byl žalobci doručen dne 14. 10. 1999, ten se proti němu neodvolal, tudíž platební výměr nabyl dne 16. 11. 1999 právní moci. Podanou reklamaci (§ 53 daňového řádu) proti postupu správce daně při placení a evidenci daně z těchto důvodů označil za neoprávněnou.
Toto rozhodnutí napadl žalobce dne 15. 8. 2003 žalobou, ve které mimo jiné opětovně tvrdil, že předmětný platební výměr mu nebyl doručen. Krajský soud v Praze tuto žalobu dne 15. 12. 2005 odmítl. V odůvodnění uvedl, že řízení o žalobě nemohlo proběhnout a soud musel žalobu odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. pro nepřípustnost ve smyslu ustanovení § 68 písm. e) s. ř. s. Podle § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkumu vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Takovým rozhodnutím podle krajského soudu bylo i rozhodnutí v projednávané věci, kdy žalobce reklamací brojil proti „Potvrzení o stavu osobního účtu“ vydanému žalovaným, který reklamaci zamítl z důvodů v rozhodnutí uvedených. Podle krajského soudu je potvrzení správce daně o stavu osobního účtu úkonem správce daně vztahujícím se k placení a evidenci daně, avšak nikoli úkonem, který by se jakkoliv dotkl hmotných práv žalobce (žádná práva jím žalobci založena, změněna nebo zrušena nebyla). Zasaženo do subjektivních práv žalobce tak nemohlo být, neboť rozhodnutí o reklamaci nemá povahu rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s.
Uvedené rozhodnutí krajského soudu napadl žalobce (stěžovatel)
Nahrávám...
Nahrávám...