dnes je 20.7.2024

Input:

č. 86/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: vada řízení nezakládající důvodnost žaloby

č. 86/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: vada řízení nezakládající důvodnost žaloby
k § 39 a § 54 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
k § 78 odst. 7 soudního řádu správního
Zjistí-li krajský soud po doplnění dokazování v řízení o plný invalidní důchod, že podmínky nároku na dávku nejsou splněny, zamítne žalobu, i když správní orgán sám nezjistil všechny rozhodné skutečnosti (§ 78 odst. 7 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. 3. 2003, čj. 29 Ca 276/99-51)
Věc: Stanislav K. v K. proti České správě sociálního zabezpečení o plný invalidní důchod.

Žalovaná zamítla dne 137. 1999 žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb. Posudkový lékař OSSZ v N. totiž jako datum vzniku plné invalidity žalobce stanovil den 11. 11. 1998, a žalobce, který je pojištěncem starším 28 let, tak nesplňoval podmínku potřebné doby pojištění (pět roků z posledních deseti roků před vznikem plné invalidity - § 40 zákona č. 155/1995 Sb.). Dle evidence žalované získal žalobce v rozhodném období dobu pojištění v délce dvou let a 363 dnů.
Žalobce v žalobě namítal, že lékař OSSZ určil jako datum vzniku plné invalidity den podání žádosti o dávku, avšak žalobcův špatný zdravotní stav trvá již podstatně déle. Žalobce dále uváděl, že po úmrtí rodičů se pohyboval po republice bez stálého bydliště, tedy i bez stálého ošetřujícího lékaře, od roku 1994 jej kvůli zdravotním obtížím nepřijali nikde do zaměstnání a ani subjektivně se na výkon soustavného zaměstnání necítil.
Soud vyžádal ve věci důkaz posudkem Posudkové komise MPSV ČR; tato komise shledala žalobce plně invalidním od 5. 8. 1998, tedy od data, kdy byl žalobce psychiatricky vyšetřen odborným lékařem. Vzhledem k tomu, že za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu žalobce byla považována psychická choroba, u níž je předpoklad dlouhodobějšího vývoje, žádal soud za účelem co nejobjektivněji stanoveného data vzniku invalidity žalobce posouzení znalecké. Soudní znalec z oboru psychiatrie uvedl jako nejpravděpodobnější období vzniku stavu plné invalidity rok 1996, neboť v tomto období se žalobce, byť nesoustavně, snažil o pracovní zapojení. V období dřívějším se zřejmě - s ohledem na žalobcem uváděné obtíže - jednalo o stav invalidity částečné. Takto neurčité stanovení možného data vzniku invalidity soud nepovažoval za vyčerpávající a vyžádal ve věci vypracování znaleckého posouzení kolektivním znaleckým orgánem (Institut postgraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Praze). Uvedený znalecký orgán pak vázal datum vzniku plné invalidity žalobce ke dni 17. 11. 1997 a tuto úvahu odůvodnil nálezem praktické lékařky, která odeslala žalobce pro nepochybné příznaky vážné duševní poruchy k odbornému vyšetření. Toto datum je prvním zaznamenaným objektivním medicínským zjištěním zdravotního stavu
Nahrávám...
Nahrávám...