dnes je 20.5.2024

Input:

č. 684/2005 Sb. NSS; Řízení před soudem: rozhodnutí o ustanovení advokáta; zmatečnost řízení

č. 684/2005 Sb. NSS
Řízení před soudem: rozhodnutí o ustanovení advokáta; zmatečnost řízení
k § 103 odst. 1 písm. c) a § 104 odst. 3 písm. b) soudního řádu správního
k § 6 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
I. Rozhodnutí o ustanovení advokáta stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti není rozhodnutím, jímž se ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. pouze upravuje vedení řízení; kasační stížnost ustanoveného advokáta proti takovému rozhodnutí je proto přípustná.
II. Rozhodne-li o žádosti stěžovatele o ustanovení advokáta soudní tajemnice, je toto rozhodnutí zmatečné ve smyslu § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. pro nesprávné obsazení soudu (§6 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 3. 8. 2005, čj. 3 Azs 187/2005-52)
Věc: Ruslan B. (Ukrajina) proti Ministerstvu vnitra o udělení a2ylu, o kasační stížnosti ustanovené advokátky.

Usnesením ze dne 8. 12. 2004 ustanovil Krajský soud v Ústí nad Labem advokátku Mgr. Alenu A. jako zástupkyni žalobce pro tížení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27. 7. 2004. Soud zjistil, že žalobce sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je vyžadováno pro výkon advokacie, a dále že jeho majetkové a výdělkové poměry neumožňují, aby si zvolil zástupce pro řízení o kasační stížnosti sám. Vzhledem k tomu, že při absenci právního vzdělání žalobce je jeho zastoupení advokátem povinné podle § 105 odst. 2 s. ř. s., ustanovil mu soud zástupce ex offo. V poučení citovaného usnesení je uvedeno, že je proti němu přípustná kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. Usnesení je podepsáno soudní tajemnicí Marcelou B.
Proti tomuto rozhodnutí podala ustanovená advokátka Mgr. Alena A. kasační stížnost, ve které namítá, že dle jejího názoru usnesení obsahuje nesprávné poučení, neboť podle § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. není kasační stížnost přípustná proti rozhodnutí soudu, kterým se toliko upravuje vedení řízení. Ustanovená advokátka jako stěžovatelka má za to, že řádným opravným prostředkem proti napadenému usnesení je v souladu s dotčenými ustanoveními občanského soudního řádu odvolání. Žádá proto, aby soud přehodnotil obsah napadeného usnesení a opravil je tak, že bude obsahovat správné poučení. Stěžovatelka pak současně žádá soud o to, aby její podání bylo považováno za uplatnění řádného opravného prostředku proti napadenému usnesení v popsaném smyslu, tedy za odvolání. Konkrétní důvody pro uplatnění opravného prostředku pak spočívají ve skutečnosti, že hodnocení skutkové podstaty, ze které vycházel soud při ustanovování zástupce ve věci řízení o kasační stížnosti žalobce Ruslana B., proběhlo naprosto formálně, tedy zřejmě pouze s ohledem na místo hlášení žalobce k pobytu. Pro jakýkoliv přímý kontakt ustanoveného zástupce se žalobcem zbývá toliko písemná forma. Samotné řízení o kasační stížnosti je co do druhu řízením vysoce formálním, závisícím především na hodnocení dřívějšího postupu soudu prvního stupně, resp. hodnocení postupu
Nahrávám...
Nahrávám...