dnes je 19.5.2024

Input:

č. 557/2005 Sb. NSS; Daňové řízení: výslech svědka

č. 557/2005 Sb. NSS
Daňové řízení: výslech svědka
k § 16 odst. 4 písm. e) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (v textu též „daňový řád“, „d. ř.“)
Požádá-li daňový subjekt správce daně o poskytnutí informace o osobě svědka, který bude v daňovém řízení vyslýchán, je správce daně povinen mu tuto informaci poskytnout. Odepřením této informace je - aniž by pro to byla zákonná opora - výrazně oslabeno právo daňového subjektu uvedené v § 16 odst. 4 písm. e) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 10. 2004, čj. 1 Afs 7/2003-65)
Prejudikatura: srov. č. 255/2004 Sb. NSS.
Věc: Jiřina P. v M. proti Finančnímu ředitelství v Praze o daň z příjmů, o kasační stížnosti žalobkyně.

Finanční úřad v Mělníku dodatečným platebním výměrem ze dne 5. 2. 2001 na daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 žalobkyni dodatečně stanovil základ daně ve výši 2 022 920 Kč a doměřil daň ve výši 869 847 Kč. Správce daně vyšel ze zprávy o kontrole daně z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 1995 daňového subjektu Vladislava P.; Vladislav P. dne 29. 9. 1995 zemřel, v činnosti pokračovala žalobkyně jako jeho právní nástupkyně. Zpráva obsahovala závěr, že nebyl prokázán nákup materiálu od společnosti A., které poplatník jako výdaj ovlivňující základ daně uplatnil fakturou se splatností dne 13. 3. 1995 a znějící na částku 136 920 Kč, fakturou se splatností dne 29. 5. 1995 a znějící na částku 473 000 Kč a fakturou s datem splatnosti 28. 6. 1995, znějící na částku 1 413 000 Kč.
Finanční ředitelství v Praze rozhodnutím ze dne 13. 5. 2002 odvolání žalobkyně zamítlo. Žalovaný ve vztahu k výdajům na nákup materiálu doplnil dokazování mj. výslechem JUDr. Jiřího S., který vypracoval znalecký posudek. Dále dne 21. 2. 2002 vyslechl dožádaný Finanční úřad v Hranicích jako svědka Radovana Z., který uvedl, že faktury, dodací listy a podkladní doklady - jimiž žalobkyně prokazovala výdaje na nákup materiálu od společnosti A. a na nichž bylo razítko společnosti A. a podpis Radovana Z. - nevystavil ani nepodepsal a nejsou opatřeny razítkem jeho společnosti.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28. 4. 2003 žalobu zamítl.
Žalobkyně (stěžovatelka) v kasační stížnosti krom jiného namítala, že řízení před správními orgány obou stupňů bylo zatíženo vadami, které mají vliv na zákonnost vlastního rozhodnutí. Spatřovala je především v tom, že jí, resp. jejímu zástupci, bylo odepřeno právo klást otázky znalci a svědkům. Správní orgán ji opakovaně obesílal tak, že z vyrozumění o termínu výslechu svědka nebylo patrno, jaký svědek bude vyslýchán, a když podáním ze dne 26. 6. 2001 tuto praxi odmítla a žádala o upřesnění osoby, která bude vyslýchána, a v důsledku toho o změnu termínu konání výslechu, správní orgán její žádosti nevyhověl, a znemožnil jí tak účinnou přípravu na jednání (správní orgán přitom vyslýchal znalce, nikoliv svědka). Obdobně nebyla stěžovatelka řádně vyrozuměna o konání výslechu svědka Radovana Z.; důkaz tak nebyl řádně proveden a nemožnost podrobit tohoto svědka otázkám stěžovatelky ovlivnila zjištěný skutkový stav s následkem nesprávného rozhodnutí ve věci.
Nejvyšší správní
Nahrávám...
Nahrávám...