dnes je 21.7.2024

Input:

418/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 418/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 19. listopadu 2001
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
463/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
491/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
149/2013 Sb.
(k 1.7.2013)
vkládá § 5a a novou přílohu č. 2; mění § 10a odst. 2 a § 13; nové přechodné ustanovení
149/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 4 odst. 1 písm. f), § 16 a § 16a
365/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 5a, § 10a odst. 2; vkládá novou přílohu č. 3
461/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
vkládá § 5b a přílohu č. 5
264/2021 Sb.
(k 9.7.2021)
mění přílohu č. 1 část IV
517/2021 Sb.
(k 1.1.2022)
ruší § 5 a mění § 6 a 6b
394/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění celkem 24 novelizačních bodů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Provádění úkonů
(1)  Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen „exekutor”). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský kandidát (dále jen „kandidát”) a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.
(2)  Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.
(3)  Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.
(4)  Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu.
(5)  Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku a k nerušenému výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,1) může exekutor požádat příslušný policejní orgán o poskytnutí ochrany.
§ 2
Protokol
(1)  O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol. Byl-li úkon učiněn v písemné formě a listina, v níž je úkon zachycen, je založena do spisu, protokol se nevyhotovuje.
(2)  V protokolu se uvede
a)  označení exekutorského úřadu a spisová značka,
b)  označení oprávněného a povinného,
c)  místo, čas a předmět úkonu,
d)  jména a příjmení zaměstnanců exekutora, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších osob, které byly při úkonu přítomny, pokud bylo možno zjistit jejich totožnost,
e)  stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhů, které byly při něm podány.
(3)  Protokol musí být sepsán bezprostředně po skončení úkonu, pokud možno ještě na místě úkonu. Protokol podepíše exekutor, dále přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, kteří potvrzují příjem peněz nebo jiných věcí, a osoby
Nahrávám...
Nahrávám...