dnes je 21.6.2024

Input:

č. 343/2004 Sb. NSS, Azyl: zastavení řízení pro neznámý pobyt žalobce

č. 343/2004 Sb. NSS
Azyl: zastavení řízení pro neznámý pobyt žalobce
k § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění zákonů č. 2/2002 Sb. a č. 519/2002 Sb.
Zastavil-li krajský soud řízení podle § 33 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, aniž postavil najisto, že místo žalobcova pobytu v rozhodné době nelze zjistit, nevycházel z dostatečně zjištěného skutkového stavu; Nejvyšší správní soud proto takové rozhodnutí zruší.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 7. 2004, čj. 3 Azs 58/2004-57)
Věc: Artur K. (Kazašská republika) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Ministerstvo vnitra rozhodnutím ze dne 6. 2. 2003 neudělilo žalobci azyl z důvodu nesplnění zákonných podmínek podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1 a 2 zákona o azylu; neshledalo přitom důvod pro udělení humanitárního azylu podle ustanovení § 14 zákona o azylu. Současně žalovaný rozhodl, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.
Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce v zákonné lhůtě žalobu k Městskému soudu v Praze, v níž uvedl adresu ulice L. 899/3, P. Městský soud v Praze poté zaslal žalobci na adresu uvedenou v žalobě přípis obsahující vyjádření žalovaného a poučení podle § 51 s. ř. s.; zásilka se však vrátila zpět s tím, že adresát na dané adrese není známý. Proto začal městský soud zjišťovat žalobcův pobyt na území České republiky. Přípisem Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, bylo zjištěno, že poslední žalobcovou adresou uvedenou v jeho evidenci je ulice L. 895, R, u Kateřiny H. Rovněž výpisem z evidence žalovaného soud I. stupně zjistil, že poslední známá adresa žalobcova pobytu je u Kateřiny H., ulice L., P. Městský soud v Praze se poté dvakrát pokusil doručit zásilku na tuto adresu, avšak v obou případech se zásilka vrátila zpět s tím, že adresát není na uvedené adrese známý.
Vzhledem k tomu, že městský soud dospěl k závěru, že žalobce je neznámého pobytu, ustanovil mu usnesením ze dne 12. 11. 2003 opatrovnici paní Annu Č., zaměstnankyni Městského soudu v Praze. V odůvodnění usnesení soud I. stupně uvedl, že žalovaný udal v žalobě jako místo pobytu adresu uvedenou v záhlaví usnesení, tj. ulici L. 895, P, u Kateřiny H., avšak podle sdělení České pošty se žalobce na uvedené adrese nezdržuje, odstěhoval se bez udání adresy a je na tomto místě neznámý. Podle údajů v evidenci žadatelů o azyl pak je žalobcova adresa totožná s adresou v záhlaví usnesení a jiná adresa soudu není známa. Proto městský soud ustanovil žalobci opatrovníka podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s.
Dne 8. 1. 2004 vydal Městský soud v Praze kasační stížností napadené usnesení, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného podle § 33 zákona o azylu, neboť žalobce byl podle názoru soudu více než 90 dnů neznámého pobytu. V odůvodnění rozhodnutí městský soud uvedl, že zásilka zaslaná soudem žalobci na adresu, kterou žalobce uvedl jako místo pobytu na území České republiky, se soudu vrátila nedoručená poprvé dne 9. 7. 2003 s
Nahrávám...
Nahrávám...