dnes je 21.6.2024

Input:

č. 185/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti

č. 185/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: povinné zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti
k § 46 odst. 1 písm. a) a § 105 odst. 2 soudního řádu správního
Z dikce ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že stěžovatel, u něhož neplatí výjimka uvedená v § 105 odst. 2 s. ř. s., část věty za středníkem, musí být zastoupen advokátem pro celé řízení o kasační stížnosti. Zastoupení advokátem na základě plné moci, která je omezena pouze na sepsání kasační stížnosti a na její podání, nesplňuje požadavek povinného zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti.
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 11. 2003, čj. 4 Azs 32/2003-46)
Věc: Duc Trung N. (Vietnam) proti Ministerstvu vnitra o udělení azylu, o kasační stížnosti žalobce.

Rozhodnutím ze dne 21. 8. 2002 žalovaný neudělil žalobci azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.; zároveň vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.
Včas podaným opravným prostředkem (po 1. 1. 2003 posuzovaným jako žaloba) se žalobce domáhal zrušení výše uvedeného rozhodnutí. Opravný prostředek byl soudu podán i v českém jazyce. Na výzvu a poučení soudu ve vztahu k ustanovení § 8 a § 51 s. ř. s. odpověděl žalobce podáním v českém jazyce ze dne 2. 6. 2003, z něhož mimo jiné plyne, že nevznáší námitku podjatosti proti soudcům rozhodujícím o jeho věci, nehodlá uplatňovat právo na náhradu nákladů řízení a netrvá na ústním jednání.
Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 30. 7. 2003 žalobu zamítl. Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas kasační stížnost, v níž se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni. Ke kasační stížnosti přiložil plnou moc ze dne 1. 9. 2003, jíž zmocnil advokáta JUDr. Lubomíra S. se sídlem v T. k sepsání a podání kasační stížnosti proti napadenému rozsudku krajského soudu.
Krajský soud svým usnesením ze dne 2. 9. 2003 vyzval stěžovatele k tomu, aby do dvou týdnů ode dne doručení této výzvy předložil soudu plnou moc udělenou advokátu, jehož si zvolil, aby jej zastupoval v celém řízení o kasační stížnosti. Uvedené usnesení obdržel stěžovatel do vlastních rukou dne 8. 9. 2003, avšak na výzvu v něm obsaženou nijak nereagoval. Spis byl poté předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.
Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl pro nedostatek podmínky řízení spočívající v povinném zastoupení s poukazem na ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. [ § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitý přiměřeně podle § 120 s. ř. s.].
Z odůvodnění:
Krajský soud v odůvodnění usnesení ze dne 2. 9. 2003 mimo jiné uvedl, že v případě kasační stížnosti je jednou z podmínek řízení na straně stěžovatele jeho zastoupení advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen,
Nahrávám...
Nahrávám...