dnes je 19.5.2024

Input:

Výdaje na rekonstrukci družstevního bytu jako výdaje daňové - judikát

18.4.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2024.9.14
Výdaje na rekonstrukci družstevního bytu jako výdaje daňové – judikát

Ing. Jiří Šperl

VYŠLO V ČÍSLE 9/2024

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. března 2024 čj. 1 Afs 37/2023 - 30, publikovaného na www.nssoud.cz

Předmětem sporu bylo, zda při prodeji podílu na bytovém družstvu (tzv. "prodej" družstevního bytu) lze v základu daně uplatnit i jiné výdaje, než jen nabývací cenu družstevního podílu, zde konkrétně výdaje na rekonstrukci družstevního bytu.

Vymezení věci

Žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil dodatečné platební výměry, kterými Finanční úřad (dále jen "správce daně") doměřil žalobci daň z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2016 a 2017 a současně žalobci uložil povinnost uhradit penále. Žalovaný neuznal jako uplatnitelné výdaje na dosažení příjmu z prodeje členského podílu v bytovém družstvu náklady na rekonstrukci bytu, neboť jediným uplatnitelným výdajem ve smyslu § 10 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v rozhodném znění (dále jen "ZDP"), je podle odst. 6 téhož ustanovení nabývací cena podílu.

Žalobce brojil proti napadenému rozhodnutí u Krajského soudu (dále jen "krajský soud"), který žalobu zamítl.

Neztotožnil se s názorem žalobce, že správní orgány nerespektovaly závěry judikatury plynoucí z rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 1. 2012, č. j. 30 Af 29/2010 46. Předmětem přezkumu v odkazované věci bylo totiž rozhodnutí o doměření daně z příjmu při převodu družstevního podílu, který tehdejší žalobce nepřiznal. Výkladem uplatnitelných výdajů se soud v tomto rozhodnutí nezabýval.

K námitce, že použitá právní úprava, resp. její výklad žalovaným je diskriminační ve vztahu k prodeji nemovitých věcí, u něhož jsou uznatelným výdajem částky vynaložené na technické zhodnocení, opravu a údržbu věci (tedy i na rekonstrukci bytu), soud připomněl, že v případě prodeje tzv. družstevního bytu dochází k převodu družstevního podílu, se kterým je spojeno právo k nájmu nebo užívání bytu. Námitka o diskriminačním přístupu je tak nedůvodná.

Z kasační stížnosti a vyjádření žalovaného

Žalobce (dále jen "stěžovatel") namítá, že dle § 10 odst. 4 ZDP lze uplatnit všechny výdaje, bez jejichž vynaložení by poplatník na takové příjmy v budoucnu vůbec nedosáhl, tedy veškeré výdaje vynaložené na dosažení příjmů. S ohledem na systematiku a smysl zákona do této kategorie spadají také výdaje na rekonstrukci družstevního bytu. Odst. 6 téhož ustanovení neuvádí, že výdajem může být pouze nabývací cena podílu, nejde o taxativní vymezení, a nijak tudíž nevylučuje užití odst. 4.

Stěžovatel upozorňuje, že pokud by nevynaložil výdaje na rekonstrukci bytů, nebyl by schopen podíly v družstvu prodat za sjednanou částku. Obsah rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 29/2010-46 soud vyložil nesprávně, neboť z něj plyne, že výdaje na rekonstrukci družstevního bytu uplatnit lze.

Konečně stěžovatel uvádí, že nemožnost uplatnit výdaje na rekonstrukci bytu v případě prodeje podílu v bytovém družstvu je neodůvodněně diskriminační oproti prodeji bytu v osobním vlastnictví. Jedná se o jednu z forem bydlení a její znevýhodnění není opodstatněné. Nelze přitom souhlasit, že by se provedenou rekonstrukcí zhodnotil pouze majetek družstva, neboť opravou bytové

Nahrávám...
Nahrávám...