dnes je 7.6.2020

Input:

Veřejnoprávní subjekty

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.6 Veřejnoprávní subjekty

Ing. Ondřej Babuněk

Právní úprava

§ 5 odst. 4 ZDPH – Osoby povinné k dani

Komentář

V § 5 odst. 4 ZDPH se nově upravuje, že veřejnoprávní subjekty nejsou osobami povinnými k dani, pokud tyto subjekty v rámci výkonu veřejné správy vybírají platby jakéhokoli charakteru. Nejedná se o žádnou změnu v pojetí veřejnoprávních subjektů, jak byla posuzována do 31. 3. 2019. Aby mohl být subjekt považován za veřejnoprávní subjekt, musí splnit současně dvě podmínky. Musí se jednat veřejnoprávní subjekt a takovýto subjekt musí vykonávat činnost, při které vystupuje jako orgán veřejné správy. Tyto podmínky vychází zejména z rozsudků Soudního dvora EU (dříve Evropského soudního dvora) C-202/90 Ayuntamiento de Sevilla a C-446/98 Câmara Municipal do Porto.

Veřejnoprávním subjektem jsou zejména města a obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., Státní fond dopravní infrastruktury dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění p. p., ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy dle zákona č. 2/1969 Sb., zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění p. p., atd.

Dle důvodové zprávy k novelizovanému ustanovení byl dřívější pojem úplata uvedený při vymezení veřejnoprávních subjektů poněkud zužující a dle zákonodárce by mohlo docházet k interpretačním nejasnostem. Slovo úplata tak bylo nahrazeno souslovím „poplatky a jiné úhrady”, přičemž úhrada zahrnuje dle zákonodárce rovněž takové platby, jež jsou svým charakterem úplatou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a) ZDPH.

Veřejnoprávní subjekty se považují za osoby povinné k dani v případě, že uskutečňují činnosti uvedené v příloze č. 1 zákona anebo při jejichž uskutečnění dochází k výraznému narušení