dnes je 29.11.2023

Input:

Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plnění

13.1.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

6 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň u tuzemských plnění

Při určení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je podstatné, zda se jedná o dodání zboží, nemovité věci či poskytnutí služby.

Právní úprava

§ 20a a § 21 ZDPH

Povinnost přiznat daň

Ke dni přijetí úplaty nevzniká povinnost přiznat daň, pokud není zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. Plnění je známo dostatečně určitě, pokud jsou známy údaje o zboží, které má být dodáno nebo služba, která má být poskytnuta, sazba daně v případě zdanitelného plnění a místo plnění.

Příklad

Plátce dodal zboží dne 6. 10., dne 30. 9. přijal zálohu.

Plátce přizná daň ke dni přijetí zálohy a k datu uskutečnění zdanitelného plnění přizná daň ze zbývající části. Není podstatné, zda plátce vede účetnictví či daňovou evidenci.

Příklad

Plátce prodal permanentku do sportovního areálu, na níž je možno čerpat jak sportovní služby podléhající snížené sazbě daně, tak zboží podléhající základní sazbě daně. Plátce přizná daň až ke dni dodání zboží či poskytnutí služby, neboť ke dni přijetí úplaty není plnění známo dostatečně určitě.


Datum uskutečnění zdanitelného plnění

Dodání zboží

Příklad

Plátce dodává zboží dle kupní smlouvy.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník. Záleží tedy na konkrétním smluvním ujednání. Pokud je dodáno zboží s přepravou se sjednaným místem dodání, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání zboží přepravcem odběrateli.


Příklad

Plátce přenechává zboží k užití na základě smlouvy, kdy je ujednáno, že vlastnické právo bude převedeno na jeho uživatele (finanční leasing).

Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem přenechání zboží k užívání, tj. zpravidla dnem převzetí předmětu nájmu.

 
 

Dodání nemovité věci

Příklad

Nabyvateli byla nemovitá věc předána dne 14. 10., převádějícímu bylo dne 25. 11. doručeno vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva.

Povinnost přiznat daň či osvobozené plnění vzniká dnem předání nemovité věci do užívání, tj. 14. 10.


Poskytnutí služby

Příklad

Plátce poskytnul reklamní službu formou umístění reklamního panelu na své nemovité věci od 1. 10. do 31. 12.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno dne 31. 12. za podmínky, že před tímto dnem nebude vystaven daňový doklad. V případě, že daňový doklad plátce vystaví např. dne 1. 10., bude služba z pohledu daně z přidané hodnoty uskutečněna již 1. 10.

Je-li poskytováno plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato. Toto pravidlo se neuplatní pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň, v případě dodání médií a telekomunikačních služeb, v případě služby, která je poskytována na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, pokud úplatu hradí stát (např. u služeb advokátů a daňových poradců, jimž odměnu za zastupování u soudu stanoví soud) a také u služeb insolvenčních správců.

Smlouva o dílo

Příklad

Plátce provádí stavební práce, rekonstrukci bytového domu. Se zákazníkem uzavřel smlouvu o dílo, přičemž si ve smlouvě ujednali data uskutečnění dílčích plnění – 10. 10. výměna oken, 10. 11. zateplení

Nahrávám...
Nahrávám...