Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účty, na kterých se účtuje o derivátech

11.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5
Účty, na kterých se účtuje o derivátech

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

O derivátech se účtuje na podrozvahových, rozvahových a výsledkových účtech.

Podrozvahové účty

Na podrozvahových účtech je účtováno od okamžiku sjednání derivátu do jeho vypořádání ve jmenovité hodnotě podkladového nástroje. Vzhledem k tomu, že platná legislativní úprava nestanovuje jednotné členění podrozvahy, lze její strukturu koncipovat analogicky, jak je to stanoveno bankám včetně číselného označení jednotlivých podrozvahových účtů (s tím rozdílem, že u podnikatelů je podrozvahovým účtům vyhrazena účtová třída 7 oproti bankám, kde je to třída 9).

V účtové skupině 75 se účtuje o pohledávkách a dluzích z pevných termínových operací v analytickém členění podle druhu podkladových nástrojů (úrokové, měnové, akciové, komoditní a úvěrové) a jednotlivých druhů derivátů (forwardy, futures a swapy).

V účtové skupině 76 se účtuje o pohledávkách a dluzích z opcí opět v analytickém členění podle druhu podkladových nástrojů a rovněž podle typu opcí (nákupní a prodejní).

Evidenčním účtem v případě podvojného účtování na podrozvahových účtech souvztažně k těmto účtům musí být uspořádací účet v účtové skupině 79.

Sjednaný derivátový kontrakt se vždy projeví jak v podrozvahových pohledávkách, tak i dluzích. Je to z toho důvodu, že z derivátu plyne současně vždy pohledávka i dluh (pohledávka na podkladový nástroj a dluh zaplatit za něj či obráceně).

Rozvahové účty

Pro účtování derivátů se používají tyto rozvahové účty:

373 – Pohledávky a závazky z pevných termínových operací

Na tomto účtu se účtuje o změnách reálné hodnoty pevných derivátových kontraktů, v době sjednání derivátů je jejich reálná hodnota nulová, proto se na rozvahových účtech neobjeví. Ovšem vzhledem k tomu, že deriváty se při pořízení oceňují pořizovací cenou, může se zde účtovat o nákladech spojených se sjednáním kontraktu, které vcházejí do pořizovací ceny. Analytické účty se vedou (podobně jako v podrozvaze) dle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a druhů kontraktů.

376 – Nakoupené opce

Na tomto účtu se účtuje o zaplacených opčních prémiích za nakoupené opce, popř. včetně nákladů spojených se zakoupením opce. Ke konci rozvahových dnů se zde účtuje i o změnách reálných hodnot vlastněných opcí. Analytické účty se vedou podle jednotlivých druhů podkladových nástrojů a typu opcí. V praxi je časté, že opční prémie není hrazena na počátku kontraktu, ale je zúčtovávána až