Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Solidární zvýšení daně u zálohy

15.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.6 Solidární zvýšení daně u zálohy

Ing. Olga Krchovová

Solidární zvýšení daně u zálohy je upraveno v § 38ha ZDP.

  1. Při výpočtu podle § 38h odst. 2 ZDP se záloha zvýší o solidární zvýšení daně u zálohy.
  2. Solidární zvýšení daně u zálohy činí 7 % z kladného rozdílu mezi
    1. příjmy zahrnovanými do základu pro výpočet zálohy a
    2. 4násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení (v roce 2019 činí 32 699 × 4 = 130 796 Kč).
  3. Mzdový list musí za každý kalendářní měsíc obsahovat částku odpovídající rozdílu podle odstavce 2.
Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec dosáhl v srpnu 2019 mzdy ve výši 180 500 Kč. Poplatník učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů, uplatňuje základní slevu na poplatníka, základní slevu na invaliditu (doloženo rozhodnutím o přiznání důchodu) a daňové zvýhodnění na 1 dítě. Poplatník má pouze 1 dítě, doložil potvrzení od zaměstnavatele manželky, že manželka daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Daňový základ  180 500 × 1,338 = 241 509 Kč  
Záloha daně  241 600 × 15 % = 36 240 Kč  
Solidární zvýšení daně  180 500 – 130 796 (4násobek průměrné mzdy) = 49 704 Kč
49 704 x 7 % = 3 479,28 Kč  
Záloha daně celkem  36 240 + 3 479,28 = 39 719,28, zaokr. 39 720 Kč  
Základní sleva  2 070 Kč  
Sleva na invaliditu I. stupně  210 Kč  
Daňové zvýhodnění na 1 dítě  1 267 Kč  
Záloha daně po slevách  36 173 Kč  Poplatník je povinen podat daňové přiznání, pokud v rámci zdaňovacího období vznikla solidární daň, tj. poplatník měl zdanitelné příjmy vyšší než 1 569 552 Kč.

Na mzdovém listě se uvádí rozdíl mezi zdanitelným příjmem a čtyřnásobkem průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění (pro rok 2019 jde o částku = 4 × 32 699 = 130 796 Kč).

Na mzdovém listu se dále uvádí datum nástupu zaměstnance do zaměstnání a údaje o provedeném ročním zúčtování za předchozí zdaňovací období. Ve mzdovém listě za rok 2019 se uvedou údaje o provedeném ročním zúčtování za rok 2018. U daňového nerezidenta se uvádí též datum ukončení zaměstnání.

Priklad

Příklad 2

Výpočet zakladu daně u zaměstnance s měsíčním hrubým příjmem 190 000 Kč, který po celý rok 2019 pracoval u jednoho zaměstnavatele.

Zdanitelný příjem se vždy zvyšuje o pojistné na zdravotní pojištění, protože byl zrušen maximální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení v roce 2019 činí 1 569 552 Kč. Solidární zvýšení zálohy činí 7 % z rozdílu mezi zdanitelným příjmem a částkou 130 796 Kč.

 Za každý měsíc od ledna do června Za červenec a srpen Za září Za každý měsíc od října do prosince Celkem za rok 
Hrubá mzda 190 000  190 000  190 000  190 000  2 280 000  
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel (9 %) 17 100  17 100  17 100  17 100  205 200  
Sociální pojištění – zaměstnavatel (25 %, od 1. 7. 2019 24,8 %) 47 500   47 120  Pojistné do MVZ, tj. 1 569 552 – 1 520 000 = 49 552,
49 552 x 24,8 % = zaokr 12 289  
0  391 529  
Daňový základ 254 600   254 220  219 389  207 100  2 876 729  
Daňový základ zaokr. 254 600   254 300  219 400  207 100  2 876 900  
Záloha daně 15 % 38 190   38 145  32 910  31 065  431 535  
Solidární zvýšení zálohy 7 %
(190 000 – 130 796) = 59 204 x 7 %  
4 144,28, zaokr. 4 145  4 145  4 145  4 145  49 740  
Záloha celkem 42 335  42 290  37 055  35 210  481 275  

Zaměstnanec musí podat daňové přiznání, protože v rámci zdaňovacího období roku 2019 činil jeho zdanitelný příjem více než 1 569 552 Kč.

Priklad

Příklad 3 – výpočet zakladu daně a solidárního zvýšení zálohy daně v případě 2 plátců

Zaměstnanec s měsíčním příjmem 170 000 Kč u prvního zaměstnavatele ukončil zaměstnání k 30. 6. 2019. Ke druhému zaměstnavateli nastoupil dne 1. 7. 2019, kde měl příjem 190 000 Kč měsíčně.

Maximální vyměřovací základ se zjišťuje u každého zaměstnavatele samostatně. Maximální vyměřovací základ pro sociální zabezpečení v roce 2019 činí 1 569 552 Kč.

Vzhledem k tomu, že u každého zaměstnavatele dosáhl v kalendářním měsíci zdanitelného příjmu vyššího než 4násobek průměrné mzdy pro účely důchodového pojištění (130 796 Kč), bude se záloha daně vždy zvyšovat o solidární zvýšení daně. Předpokládejme, že učinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů a uplatňuje základní slevu na poplatníka.

 1. zaměstnavatel 2. zaměstnavatel