dnes je 4.7.2020

Input:

Sestavení rozvahy

15.11.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18
Sestavení rozvahy

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

 • § 18 ZoÚ – Účetní závěrka

 • § 19 ZoÚ – Rozvahový den

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 3 a § 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Rozsah a způsob sestavení účetní závěrky

 • § 5 až § 19 – Obsahové vymezení některých položek rozvahy

 • Příloha č. 1 – Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance)

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČUS č. 003 – Odložená daň

 • ČUS č. 004 – Rezervy

 • ČUS č. 005 – Opravné položky

 • ČUS č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

 • ČUS č. 014 – Dlouhodobý finanční majetek

 • ČUS č. 015 – Zásoby

 • ČUS č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

 • ČUS č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • ČUS č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Komentář:

Rozvaha je jedním ze základních účetních výkazů účetní závěrky, která je vyvrcholením celého účetního období a souhrnně vypovídá o finanční situaci účetní jednotky. Rozvahu lze sestavovat v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Ve zkráceném rozsahu mohou (avšak nemusí) sestavovat rozvahu pouze malé a mikro účetní jednotky, které nemají zákonnou povinnost auditu. Všechny ostatní kategorie účetních jednotek musí sestavovat rozvahu v plném rozsahu. Obsah jednotlivých položek rozvahy upravuje Vyhláška č. 500/2002 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen „vyhláška“).

Formální uspořádání položek rozvahy je uvedeno ve vyhlášce v příloze č. 1. Rozvaha sestavená v plném rozsahu zahrnuje všechny položky, rozvaha sestavená ve zkráceném rozsahu zahrnuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek „C.II.1. Dlouhodobé pohledávky” a „C.II.2. Krátkodobé pohledávky”.

Rozvaha se sestavuje v peněžních jednotkách české měny v tisících Kč. Položky, které jsou vpředu označeny arabskou číslicí, mohou být sloučeny, pokud nejde o významnou částku nebo pokud jejich sloučení přispívá k větší srozumitelnosti informace (za podmínky, že sloučené položky budou uvedeny jednotlivě v příloze). Podrobnější členění položek je možné za podmínky, že zůstane zachováno stanovené uspořádání.

Každá z položek rozvahy obsahuje též informaci o výši této položky za bezprostředně předcházející účetní období (minulé období netto). V případě, že informace uváděné za minulé a běžné účetní období nejsou srovnatelné, upraví