dnes je 8.8.2020

Input:

Sazby daně z příjmů

24.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Sazby daně z příjmů

RNDr. Ivan Brychta

Sazba daně je (v našem případě) procentní částka, kterou se vynásobí upravený základ daně (tj. základ daně snížený o nezdanitelné částky a odčitatelné položky a příslušným způsobem zaokrouhlený), a vypočte se tak daňová povinnost (kterou lze případně ještě snížit o slevy na dani).

Právní úprava

Právní úprava
Zákon o daních z příjmů upravuje daňové sazby v:

 • §§ 16 a 16a ZDP pro fyzické osoby,

 • § 21 ZDP pro právnické osoby,

 • § 36 ZDP při použití tzv. zvláštní sazby daně,

 • §§ 38h a 38ha ZDP pro zdanění měsíčních záloh ze závislé činnosti u fyzických osob,

 • § 37 ZDP odkazujícím na zdanění na základě mezinárodních smluv.

Fyzické osoby

Sazba daně z příjmů fyzických osob je od roku 2008 jednotná, a to ve výši 15 %. Daň se určí ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15 ZDP) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34 ZDP), blíže viz text Odčitatelné položky od základu daně, zaokrouhleného na celá sta Kč dolů podle sazby uvedené v § 16 ZDP.

Od roku 2013 se při výpočtu daň zvýší o tzv. solidární zvýšení daně (§ 16a ZDP), které činí za daný kalendářní rok 7 % z kladného rozdílu mezi součtem vybraných příjmů fyzické osoby a 48násobkem průměrné mzdy stanovené podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Do součtu vybraných příjmů pro výpočet zahrneme:

 • příjmy zahrnované do dílčího základu daně podle § 6 ZDP (tedy příjmy ze závislé činnosti, ale bez navýšení o povinné pojistné) a

 • dílčí základ daně podle § 7 ZDP (tj. ze samostatné činnosti).

Příklad
Předpokládejme, že pan Ludvík měl v roce 2018 následující příjmy ke zdanění:

 • ze závislé činnosti (§ 6 ZDP) příjem 500 000 Kč a tomu odpovídající povinné pojistné je 170 000 Kč,

 • ze samostatné činnosti (§ 7 ZDP) byl dílčí základ daně 950 000 Kč (příjmy po snížení o odpovídající výdaje) a

 • z nájmu (§ 9 ZDP) měl dílčí základ daně 150 000 Kč.

Dále si pan Ludvík může uplatnit 10 000 Kč jako zaplacené pojistné na soukromé životní pojištění a základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Výpočet daňové povinnosti pana Ludvíka se bude skládat z následujících kroků:

 • základ daně (pro zdanění 15% daní) = 500 000 + 170 000 + 950 000 + 150 000 – 10 000 = 1 760 000 Kč,

 • jednotná daň = 15 % z 1 760 000 = 264 000 Kč,

 • test solidárního zvýšení daně = 500 000 + 950 000 – 1 438 992 = 11 008 > 0, tj. bude se počítat solidární daň,

 • solidární daň = 7 % z 11 008 = 770,56 Kč (zaokrouhlení ZDP neupravuje, proto zaokrouhlíme na koruny nahoru podle obecného pravidla v § 146 odst. 1 DŘ),

 • výsledná daň po zvýšení o solidární daň a snížení o slevu na dani = 264 000 + 771 – 24 840 = 239 931 Kč.

Pan Ludvík zaplatí v roce 2018 na dani 239 931 Kč.

K výpočtu solidárního zvýšení daně doplňme, že od roku 2014 se (podle § 16a odst. 3 ZDP) zohlední případná daňová ztráta ze samostatné činnosti oproti příjmům ze závislé činnosti, viz následující příklad.

Příklad
Nechť má FO v roce 2018 příjem ze závislé činnosti 1 500 000 Kč a ze samostatné činnosti ztrátu 1 000 000 Kč. V takovém případě se solidární zvýšení daně neuplatní, neboť proti příjmu ze závislé činnosti lze uplatnit ztrátu ze samostatné činnosti, a výsledná částka 500 000 Kč (vypočteno jako 1 500 000 – 1 000 000) částku 48násobku průměrné mzdy nepřevýší.

Právnické osoby

Sazba daně z příjmů právnických osob se aplikuje na základ daně určený podle § 20 ZDP a snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Vývoj sazeb daně od roku 2008

1. 1.–31. 12. 2008  1. 1.–31. 12. 2009  od 1. 1. 2010  
21 % 20 % 19 % 

Pro určení sazby daně je u právnických osob rozhodná sazba platná k 1. dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání.

Sazby daně u fondů

Výše uvedené sazby však neplatí pro fondy:

 • u fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění vymezené v § 6 odst. 16 ZDP (s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění) je sazba daně 0 %, a

 • u základního investičního fondu vymezeného v § 17b ZDP je sazba daně 5 %.

V případě právnické osoby, která je jen část zdaňovacího období základním investičním fondem, se rozdělí základ daně snížený o položky podle § 34 ZDP s přesností na dny, a to na část:

 • pro zdanění sazbou 5 % (jako základní investiční fond),

 • pro zdanění sazbou 19 % (základní varianta zdanění podle § 21 odst. 1 ZDP).

Samostatný základ daně

Sazba daně 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b ZDP zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů, do kterého se zahrnují veškeré příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění, a to ve výši včetně daně sražené v zahraničí, plynoucí právnickým osobám – rezidentům v ČR – ze zdrojů v zahraničí v příslušném zdaňovacím období.

Jednotlivý příjem z vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku anebo z obdobného plnění zahrnovaného do samostatného základu daně se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci.

Obdobně se postupuje i u nerezidenta v ČR, pokud se příjmy z podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku nebo