dnes je 12.7.2020

Input:

Rezerva na daň z příjmů

3.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na daň z příjmů

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • Část čtvrtá – Způsoby oceňování – zejména § 25 odst. 3 a § 26 odst. 3

  • Část pátá – Inventarizace majetku

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 16 – Rezervy

  • § 57 – Postup tvorby a použití rezerv

  • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • ČÚS pro podnikatele č. 004 – Rezervy

Popis operace:

Rezervy jsou určeny

 • k pokrytí závazků nebo nákladů, jejichž povaha je jasně definována a

 • u nichž je k rozvahovému dni buď pravděpodobné, že nastanou, nebo jisté, že nastanou, ale

 • není jistá jejich výše nebo okamžik jejich vzniku.

K rozvahovému dni musí rezerva představovat nejlepší odhad nákladů, které pravděpodobně nastanou, nebo v případě závazků částku, která je zapotřebí k vypořádání.

Rezervy nesmějí být použity k úpravám hodnot aktiv.

Rezervami se dále rozumí jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané daně.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Placení záloh na splatnou daň z příjmů   341   221   
2.   Tvorba rezervy na daň z příjmů   599   459 AÚ   
Po řádném vyčíslení daňové povinnosti:   
1.   Zrušení rezervy na daň z příjmů   459 AÚ   599   
2.   Daň z příjmů – splatná   591   341   

Zálohy na daň z příjmů a rezerva na daň z příjmů

Účetní jednotka uvede v rozvaze rezervu na daň z příjmů ve výši vytvořené rezervy snížené o uhrazené zálohy na daň z příjmů, pokud jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň. Pokud jsou tyto zálohy vyšší nebo rovny předpokládané dani, účetní jednotka v rozvaze rezervu na daň z příjmů neuvede.

Zatímco v účetnictví není povolena kompenzace záloh a rezervy na daň z příjmů, v účetní závěrce je tato kompenzace povolena.

Detailní rozpis zaplacených záloh a vytvořené rezervy na splatnou daň se zveřejní v příloze účetní závěrky.

Analytické účty:

Je třeba, aby každá rezerva na konkrétní účel měla svůj vlastní analytický účet.

Účetní doklady:

Účetními doklady při tvorbě i čerpání rezervy na daň z příjmů jsou vnitřní účetní doklady.

Nejčastějąí chyby
Nejčastější chyby:

 • Nestanovení jednoznačných pravidel tvorby a čerpání rezerv v interním předpise.

 • Přečerpání rezervy (rezervy nesmí mít aktivní zůstatek, čili zůstatek tohoto pasivního účtu nesmí být na straně MD).

 • Není v účetní závěrce snížena rezerva na daň z příjmů o uhrazené zálohy na daň z příjmů v případě, kdy jsou tyto zálohy nižší než předpokládaná daň; a naopak je v účetní závěrce uvedena rezerva na daň z příjmů v případě, kdy uhrazené zálohy na daň jsou vyšší nebo rovny předpokládané dani (tyto zálohy na daň musí být v rozvaze sníženy o rezervu na daň).

 • Neuvedení informací v příloze v účetní závěrce.

Daňové dopady:

Tvorba i čerpání rezervy na daň z příjmů nejsou zohledněny zákonem o daních z příjmů, čili jde o daňově neúčinné náklady.

Příklad
Příklad 1:

Společnost se zahraniční majetkovou účastí sestavila na žádost mateřské (zahraniční) společnosti účetní závěrku za běžné účetní období (shodné s kalendářním rokem) již k 20. 1. následujícího roku. Vzhledem k tomu, že ještě neměla sestavené