dnes je 16.1.2021

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

21.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

 

6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Integrovaný regionální operační program

Zdroje informací: https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

 Dílčí programy:

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života – výzva č. 86

Zaměření dotačního titulu: Dotace určená na stavby, přístavby, nástavby a stavební práce spojené s budováním či modernizací infrastruktury škol a školských zařízení (včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí). Výzva je zaměřená na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Příjemci podpory: školy a školská zařízení, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Termín: Příjem plných žádostí probíhá do 30. 9. 2022

   

   

  Vybrané úseky silnic II. A III. třídy

  Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu silnic. Předmětem dotace je rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

  Finanční alokace výzvy (podpora):

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajůprojektu 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 391 764 705,88 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Kraje a organizace zřizované kraji – Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % – státní rozpočet: 5 %.

  Příjemci podpory:

  Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

  Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 26. 02. 2021.

   

  Podpory administrované Zlínským krajem

  Zdroje informací: https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html

   

  Dílčí programy

  Finanční podpory na hospodaření v lesích

  Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

  Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

  Termín: Průběžně.

   

   

  Dotační tituly Ústeckého kraje

   

  Zdroje informací: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98359&p1=177540

  Dílčí programy

   

  Příspěvek na dojíždění

  Zaměření dotačního titulu: Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši: 100,- Kč/měsíc - dojíždění v rámci 1 okresu do jiné obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce; 200,- Kč/měsíc - dojíždění do jiného okresu.

  Příjemci podpory: Žáci

  Termín: Průběžně od září 2010.

  Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

  Zaměření dotačního titulu: Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech od školního roku 2009/2010: v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč; ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč; ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč; ve 4. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

  Příjemci podpory: Žáci

  Termín: Průběžně.

   

  Program poskytování podpor na hospodaření v lesích

  Zaměření dotačního titulu: Obnova, zajištění a výchova porostů. Přírodě blízké hospodaření v lesích. Ostatní hospodaření v lesích. Vyhotovení lesnických hospodářských plánů.

  Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

  Termín: Průběžně.

  Grantové a dotační programy Pardubického kraje

   

  Zdroje informací: https://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana

  Dílčí programy

  Podpora činnosti a provozu turistických informačních center (TIC) – Pardubický kraj

  Zaměření dotačního titulu: Dotace na podporu turistických informačních center. Předmětem dotace je kvalitní poskytování informací souvisejících s cestovním ruchem v turistických informačních centrech, sběr a aktualizace údajů databanky turistického portálu Pk, zapojení jednotlivých TIC do profesního sdružení Asociace turistických informačních center ČR včetně jejich certifikace podle

  Nahrávám...
  Nahrávám...