dnes je 19.9.2020

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

27.8.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

  

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Míra podpory:

 • minimální výše podpory jsou 2 mil. Kč a pro žadatele je tedy nutná instalace řádově stovek panelů s počáteční investicí alespoň 4 mil. Kč,
 • maximální výše podpory je 50 mil. Kč,
 • malý podnik – 80 % ZV,
 • střední podnik – 70 % ZV,
 • velký podnik – 60 % ZV.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky,
 • velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu, vyjma zdravotnických subjektů vlastněných 100 % veřejným subjektem pověřených Službou obecného hospodářského zájmu (SGEI) od svého zřizovatele.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 8. 2020.

 

Marketing – výzva V.

Zaměření dotačního titulu: Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing. Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují.

Míra podpory:

 • celková alokace: 200 mil. Kč
 • rozmezí podpory: 0,2 - 4 mil. Kč,
 • procento podpory: 50 %.

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Příjem projektů do žádosti o podporu bude otevřen od června tohoto roku.

Technologie COVID 19

Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na výrovu zdravotnických prostředků. Předmětem dotace je pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

Míra podpory

 • výše dotace se pohybuje v rozmezí 250 tis. - 20 milionů Kč na jeden projekt.

Příjemci podpory:

Malé a střední podniky, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku.

Termín: Žádosti o podporu budou otevřeny od 4. 5.2020. Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020 do  5. 6. 2020.

Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map krajů (DTM)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je usnadnit a snížit náklady na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací sdílením existující fyzické infrastruktury a lepší koordinací stavebních prací při budování nové NGA infrastruktury a současně vytvořit digitální technické mapy krajů.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč,
 • míra podpory je 85 % ze způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

Všichni uživatelé DTM.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 5. 2020 do 16. 4. 2021.

 

Úspory energie v SZT – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu je podpora české ekonomiky prostřednictvím maximálního využití kombinované výroby elektřiny a tepla.

Míra podpory

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 0,5 mil. Kč a maximálně do výše 200 mil. Kč.
 • Základní míra podpory je 40 %, malý podnik má bonus 10 % a střední podnik má bonus 5 %.

Míra podpory:

 • malý podnik – až 50 % ZV,
 • střední podnik – až 45 % ZV,
 • velký podnik – až 40 % ZV

Příjemci podpory:

O finanční podporu mohou žádat:

 • malé, střední a velké podniky,
 • veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu,
 • fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 1. 3. 2021 do 13:00 hod.

 

Proof of concept - rozvoj transferu technologií a znalostí

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi.

Míra podpory

 • minimálně 300 tis. Kč,
 • maximálně 5 mil. Kč pro aktivitu 3.1a) a 10 mil. Kč pro aktivitu 3.1b).

Příjemci podpory:

 • malé a střední podniky.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 30. 10. 2020.

 

Nízkouhlíkové technologie – úprava bioplynu na metan

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a nakládání s energií. Zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.

Míra podpory:

 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 35 mil. Kč,
 • výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice.

Příjemci podpory:

 • malý a střední podnik,
 • velké podniky,
 • žadatelem mohou být i podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 18. 12. 2020.

 

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

 

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

 

Dílčí programy

 

 

Positive Energy Districts (PED)

Zaměření dotačního titulu: PED výzva má za cíl capacity building” projektů na vývoj, technologie a inovace městských oblastí pro tvorbu positive energy districts.