dnes je 3.8.2020

Input:

Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně

17.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15 Osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně

Pokud plátce uskutečňuje plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, znamená to pro něj, že u uskutečněných plnění sice neodvádí daň, avšak současně u všech souvisejících přijatých plnění, která pořizuje výhradně pro uskutečnění takovýchto plnění, nemá nárok na odpočet daně.

Mezi osvobozená plnění bez nároku na odpočet daně patří např. základní poštovní služby, finanční a pojišťovací služby, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí (v určitých situacích), výchova a vzdělávání, zdravotní služby apod.

Obecná pravidla platná pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

Právní úprava

§ 51 ZDPH

Příklad

Plátce prodává starou nemovitou věc vloženou do podnikání, u dodání uplatní osvobození dle § 56 zákona o DPH. Dne 15. února obdrží zálohu ve výši 500 000 Kč, dodání nemovité věci se uskuteční dne 1. dubna, kdy bude doplacen 1 000 000 Kč. Plátce v daňovém přiznání na řádku 50 přizná 500 000 Kč ve zdaňovacím období únor (1. čtvrtletí) a zbývající částku 1 000 000 Kč přizná na řádku 50 přiznání ve zdaňovacím období duben (2. čtvrtletí).

Při posuzování plnění osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně se postupuje obdobně jako u jiných plnění. Např. hodnota plnění se stanoví dle § 36 zákona o DPH, pro stanovení dne uskutečnění plnění se postupuje dle § 21 odst. 2 až 9 zákona o DPH, při opravě hodnoty plnění se postupuje podle § 42 zákona o DPH apod.

Základní poštovní služby a dodání poštovních známek

Právní úprava

§ 52 zákona o DPH

Příklad

Plátce provozuje novinový stánek, kde mimo jiné prodává i poštovní známky. Vzhledem k tomu, že při prodeji požaduje od kupujících částku rovnou nominální hodnotě poštovních známek, je prodej známek plněním osvobozeným od daně. Na rozdíl od poskytnutí základních poštovních služeb, jako je např. dodání poštovní zásilky, není u dodání poštovních známek pro uplatnění osvobození podstatné, zda je prodávající držitelem poštovní licence.

Rozhlasové a televizní vysílání

Právní úprava

§ 53 zákona o DPH

Příklad

Televizní vysílání je osvobozeno pouze v případě České televize. U ostatních provozovatelů, pokud za vysílání obdrží úplatu, se jedná o zdanitelné plnění (např. kabelové televize; provozovatelé, kteří získali oprávnění k vysílání udělením licence, apod.).

Finanční činnosti

Právní úprava

§ 54 zákona o DPH

Osvobozeny jsou:

a) převod cenných papírů včetně zaknihovaných cenných papírů, podílů v obchodních korporacích,

b) přijímání vkladů od veřejnosti,

c) poskytování úvěrů a peněžních zápůjček; v případě operací souvisejících se správou úvěru nebo peněžní zápůjčky může osvobození uplatnit pouze osoba poskytující úvěr nebo peněžní zápůjčku,

d) platební styk a zúčtování,

e) vydávání platebních prostředků, zejména platebních karet nebo cestovních šeků; v případě operací souvisejících s vydáváním platebních karet, zejména správy nebo blokace platební karty, může uplatnit pouze vydavatel tohoto platebního prostředku,

f) poskytování a převzetí peněžních záruk a převzetí peněžních závazků,

g) otevření, potvrzení a avizování akreditivu,

h) obstarávání inkasa,

i) směnárenská činnost,

j) operace týkající se peněz,

k) dodání zlata České národní bance a přijímání vkladů Českou národní bankou od bank, včetně zahraničních bank, nebo od státu,

l) organizování regulovaného trhu s investičními nástroji,

m) přijímání nebo předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,

n) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na cizí účet,

o) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet pro jiného,

p) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, pokud je součástí majetku investiční nástroj, s výjimkou správy nebo úschovy v oblasti investičních nástrojů,

q) upisování nebo umísťování emisí investičních nástrojů,

r) vedení evidence investičních nástrojů,

s) vypořádání obchodů s investičními nástroji,

t) obchodování s devizovými hodnotami na vlastní účet nebo na účet zákazníka,

u) úplatné postoupení pohledávky postoupené jiným subjektem; osvobozeno od daně není poskytování služeb, jejichž předmětem je vymáhání dluhů a faktoring,

v) obhospodařování nebo administrace investičního fondu, důchodového fondu, účastnického fondu, transformovaného fondu nebo obdobných zahraničních fondů,

w) vybírání rozhlasových nebo televizních poplatků,

x) výplata dávek důchodového pojištění nebo vybírání opakujících se plateb obyvatelstva,

y) sjednání nebo zprostředkování činností uvedených v písmenech a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) a u).

U většiny výše uvedených plnění není podstatné, kdo dané plnění poskytuje, zda se jedná o banku či jiný subjekt.

Příklad

Plátce zakládá nové společnosti s tím, že následně převádí podíly v obchodních korporacích třetím osobám. Podíly prodává za vyšší úplatu, než je hodnota podílu. Do řádku 50 plátce uvádí vždy jako hodnotu osvobozeného plnění úplatu, která mu za převod náleží.

Příklad

Plátce v případě volných finančních prostředků nabízí poskytování půjček. Související úroky, které mu v souvislosti s poskytnutými půjčkami náleží, jsou plněním osvobozeným od daně.

Penzijní činnosti

Právní úprava

§ 54a zákona o DPH

Pojišťovací činnosti

Právní úprava

§ 55 zákona o DPH

Příklad

Plátce, autobazar, zprostředkovává svým klientům pojištění. Získaná provize je plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet daně.

Dodání vybraných nemovitých věcí

Právní úprava

§ 56 zákona o DPH

Od 1. 1. 2016 byl zákon o DPH v oblasti dodání nemovitých věcí novelizován. Na internetových stránkách finanční správy je umístěna Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2016 ze dne 21. 12. 2015, která k tomuto poskytuje metodický výklad.

Dodání pozemku

Stavebními pracemi se rozumí např. příprava staveniště, zpevnění příjezdové komunikace nebo pozemku, výstavba inženýrských sítí za účelem budoucího připojení stavby, odlesnění pozemku apod.

Správními úkony se rozumí např. podání návrhu na změnu územního plánu, zahájení řízení z moci úřední dle stavebního zákona apod.

Příklad

Plátce převádí pozemek, pole, nenachází se zde žádná stavba. Pozemek není určen k zástavbě. Převod pozemku bude osvobozeným plněním.

Příklad

Plátce převádí pozemek, který je dle územního plánu určen k zástavbě rodinnými domy, dosud není vydáno stavební povolení ani není udělen souhlas s provedením ohlášené stavby. K patě pozemku je přivedena inženýrská síť. Převod pozemku bude zdanitelným plněním.

Příklad

Plátce převádí pozemek, zahradu. Zahrada je oplocena, nachází se zde rovněž studna. Pozemek dle územního plánu není určen k zástavbě. Převod pozemku bude osvobozeným plněním. Stavby, které slouží k lepšímu využití pozemku, jako je plot nebo studna, nebrání osvobození při dodání pozemku.

Dodání vybrané nemovité věci

Podstatnou změnou se rozumí nástavba o více než jedno podlaží, přístavba, kterou dojde k navýšení podlahové plochy stavby nebo jednotky o více než 50 % oproti původní podlahové ploše stavby nebo jednotky před navýšením, a dále další stavební úpravy, opravy a údržba, které podléhají kolaudačnímu souhlasu nebo ohlášení, a zároveň finanční hodnota takové stavební úpravy dokončené stavby, jednotky nebo inženýrské sítě přesáhne 50 % zjištěné ceny nebo 50 % směrné hodnoty. Orientační výši směrné hodnoty je možné vypočítat na internetových stránkách finanční správy.

Na vliv běhu lhůty pro osvobození mají vliv podstatné změny stavby, které nastaly až po 1. 1. 2016.

Výjimka: U převodu staveb, bytů a nebytových prostor nabytých do 31. 12. 2012 se namísto pětileté lhůty uplatní tříletá lhůta.

Plátce se může rozhodnout, že u dodání pozemku nebo vybrané nemovité věci namísto osvobození uplatní daň. Pokud je příjemce plnění plátcem, může tak učinit pouze po jeho předchozím souhlasu a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti (§ 92d zákona o DPH).

Příklad

Plátce dne 15. 11. 2012 zakoupil nemovitou věc za účelem provozování penzionu. Nemovitou věc začal užívat k ekonomické činnosti dne 1. 12. 2012. První kolaudační souhlas byl u této nemovité věci vydán dne 2. 4. 2012. Pokud se plátce v roce 2016 rozhodne budovu penzionu prodat, bude se jednat o plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně za podmínky, že v roce 2016 nedošlo k vydání kolaudačního souhlasu či udělení souhlasu s užíváním stavby po podstatné změně stavby. Plátce má u prodeje možnost namísto uplatnění osvobození jej zatížit daní. Pokud bude kupující plátce, bude toto dobrovolné zdanění vyžadovat jeho souhlas a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

Příklad

Plátce v roce 2013 koupil nemovitou věc, kde zřídil sídlo firmy. První kolaudace nemovité věci proběhla v roce 1999. V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, kdy došlo k přístavbě, kterou byla podlahová plocha navýšena o 60 %. Kolaudační souhlas k této změně stavby byl vydán v prosinci 2015. Plátce nemovitou věc prodává v červenci 2016. Dodání této nemovité věci bude osvobozeno, s možností uplatnit daň dobrovolně. Pokud by byl kolaudační souhlas ke změně stavby vydán až v roce 2016, při prodeji by se jednalo o povinně zdanitelné plnění.

Příklad

Plátce v červenci 2016 prodává nemovitou věc, kterou zakoupil v roce 1995, od její koupě neproběhla žádná podstatná změna stavby. Jedná se o prodej budovy – výrobní haly, která je prodávána spolu s pozemkem o několika parcelních číslech. Na pozemku se nacházejí rovněž drobné stavby, které slouží k využití stavby výrobní haly. Hlavním plněním je prodej výrobní haly, a proto i režim při dodání pozemku a drobných staveb se bude řídit režimem dodání hlavní stavby. Jelikož jde o stavbu starou, bez provedení změn, prodej je osvobozen s možností dobrovolného uplatnění daně.

Nájem nemovitých věcí

Právní úprava

§ 56a zákona o DPH

Plátce se může rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování