dnes je 18.9.2020

Input:

Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

10.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1
Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

JUDr. Anna Janáková

Vzor

Návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci

Navrhovatel: ………………………………………. identifikační údaje

  • posuzovaná osoba

  • zaměstnavatel

Poznámka: vhodnou variantu zaškrtněte.

Poskytovateli pracovnělékařských služeb: ……………………………………… identifikační údaje

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci: ……………………………….. (evidenční označení posudku, identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku, datum, kdy posudek byl předán navrhovateli).

Nesprávnost lékařského posudku spatřuji v následujícím: …………………………………………………………….

Datum sepsání návrhu: ………………………………

Podpis navrhovatele: …………………………………

Právní úprava:

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění

  • § 46 ZSZS

  • § 47 ZSZS

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění

Komentář:

Podle novely zákona č. 373/2011 Sb., právně účinné od 1. listopadu 2017, se lze práva na přezkoumání lékařského posudku vzdát. Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku nebo záznam o ústním sdělení o vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku je součástí zdravotnické dokumentace; záznam stvrdí svým podpisem osoba, která se práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala, a zdravotnický pracovník, který tento záznam provedl. Pokud se osoba práva na přezkoumání lékařského posudku vzdala zákonem stanovenou formou, pak návrh na přezkoumání lékařského posudku nemůže podat.

Podat návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci, pokud nedošlo ke vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku, je oprávněna:

  • posuzovaná osoba (uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec),

  • osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel),

má-li za to, že lékařský posudek je nesprávný, a to do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to shora uvedenému poskytovateli.

V návrhu na přezkoumání lékařského posudku je vhodné uvést identifikační údaje navrhovatele v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti. V návrhu na přezkoumání lékařského posudku se dále specifikuje poskytovatel pracovnělékařské péče, který lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydal; vychází se z údajů uvedených v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci.

Návrh se podává tomu poskytovateli pracovnělékařských služeb, který lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydal. V žádosti se tento poskytovatel identifikuje; přitom se vychází z údajů uvedených v lékařském posudku o zdravotní způsobilosti k práci.

V návrhu je dále třeba specifikovat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci, vůči kterému směřuje návrh na přezkoumání. Je vhodné uvést evidenční označení posudku, které musí mít každý lékařský posudek, a identifikační údaje posuzované osoby, datum vydání lékařského posudku a datum, kdy posudek byl předán navrhovateli.

Podstatnou částí návrhu na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci je sdělení, v čem navrhovatel spatřuje nesprávnost vydaného lékařského posudku a uvede důvody, proč se domáhá přezkumu lékařského posudku.

Na závěr návrhu se uvede datum sepsání návrhu a jméno a příjmení navrhovatele nebo osoby oprávněné za navrhovatele jednat, podpis, případně razítko.

Jestliže byl návrh na přezkoumání lékařského posudku podán po uplynutí desetidenní lhůty, poskytovatel návrh odloží. Tuto skutečnost písemně sdělí osobě, která návrh na přezkoumání lékařského posudku podala, a osobě, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, pokud je mu známa, a posuzované osobě, nejde-li o osoby, které návrh podaly. Při prokázání závažných důvodů, které posuzované osobě nebo jiné osobě oprávněné k podání návrhu na přezkoumání objektivně bránily v podání návrhu ve stanovené lhůtě, poskytovatel zmeškání lhůty pro podání návrhu promine. Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lze podat:

  • do 10 pracovních dnů ode dne, kdy pominul důvod, který bránil navrhovateli návrh podat, a

  • nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy měl být podán návrh na přezkoumání. Po tomto termínu nelze zmeškání lhůty prominout.

Prominutím zmeškání lhůty nejsou dotčeny lhůty stanovené pro uplatnění lékařského posudku.

Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost, nejde-li o podmínku, která je v lékařském posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v