dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 70/2005 SbNU, sv.37, K postupu správce daně uloživšího daňovou povinnost plátci daně i poplatníkovi

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 70

II. ÚS 669/02

K postupu správce daně uloživšího daňovou povinnost plátci daně i poplatníkovi

Orgány veřejné správy jsou při ukládání a vymáhání daní povinny šetřit podstatu a smysl základních práv a svobod (čl. 4 odst. 4 Listiny základních práv a svobod), což znamená, že i za situace, kdy platná právní úprava umožňuje zdanit jeden a tentýž příjem u dvou daňových subjektů, je třeba respektovat princip zákazu dvojího zdanění.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu JUDr. Michaely Židlické a soudců JUDr. Miloslava Výborného a JUDr. Elišky Wagnerové - ze dne 4. dubna 2005 sp. zn. II. ÚS 669/02 ve věci ústavní stížnosti Ing. V. L. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2002 č. j. 28 Ca 148/2001-37, rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 25. 1. 2001 č. j. FŘ-46/11/01 a proti dodatečnému platebnímu výměru č. 990003163 Finančního úřadu pro Prahu 10 ze dne 27. 12. 1999 č. j. 270493/99/010915/5816, kterým byla stěžovateli dodatečně vyměřena daň z příjmů fyzických osob.

Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. června 2002 č. j. 28 Ca 148/2001-37, rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu ze dne 25. ledna 2001 č. j. FŘ-46/11/01 a dodatečný platební výměr č. 990003163 Finančního úřadu pro Prahu 10 ze dne 27. 12. 1999 č. j. 270493/99/010915/5816 se zrušují.

Odůvodnění

I.

Ústavnímu soudu byl dne 21. 10. 2002 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu § 72 a násl. zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o Ústavním soudu“), prostřednictvím něhož se stěžovatel dožadoval zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí Městského soudu v Praze, Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu a Finančního úřadu pro Prahu 10, neboť měl za to, že jimi bylo neoprávněně zasaženo do jeho ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces [čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“)]. Stěžovatel byl rovněž přesvědčen, že orgány veřejné moci nerespektovaly čl. 2 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) a čl. 2 odst. 2 Listiny, když svou pravomoc nevykonávaly v zákonem stanovených mezích.

V průběhu řízení před Ústavním soudem došlo ke změně v osobě soudce zpravodaje, když v souladu s § 8 odst. 8 rozvrhu práce Ústavního soudu byla ústavní stížnost s účinností od 22. 6. 2004 přidělena soudkyni JUDr. Michaele Židlické. Dle § 8b téhož předpisu se ústavní stížnost projedná v senátě, v němž zasedá soudce zpravodaj, přičemž spisová značka věci zůstává nezměněna. Z tohoto důvodu ve věci rozhodoval čtvrtý senát Ústavního soudu.

Ústavní soud konstatuje, že ústavní stížnost byla podána včas a splňovala veškeré formální i obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, bylo tedy možné přistoupit k jejímu věcnému přezkumu. Za účelem posouzení důvodnosti ústavní stížnosti si Ústavní soud vyžádal spis Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu sp. zn. 010-6306121833 a spis Městského soudu

Nahrávám...
Nahrávám...