dnes je 20.4.2024

Input:

Nález 3/2001 SbNU, sv. 21, K výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“; K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 21, nález č. 3

I. ÚS 598/99

K výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“
K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se může ručitel odvolat proti výzvě k plnění platební povinnosti. V odvolání může namítat pouze skutečnost, že není ručitelem nebo že ručení bylo uplatněno ve větším než zákonem stanoveném rozsahu nebo že již bylo zaplaceno.

Pokud by instančně vyšší správce daně nepřihlédl k porušení právního předpisu, tedy podstatné vadě řízení, nebo k tomu, že skutkové okolnosti alespoň nasvědčují tomu, že ten, kdo je označen za ručitele, jím nemusí být, zůstal by při extenzivním výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“ účastník řízení v tomto řízení bez soudní ochrany, která je mu Listinou základních práv a svobod v čl. 36 odst. 1 a 2 zaručována.

Pokud účastník řízení (ručitel) ve svém odvolání k finančnímu ředitelství zákonný důvod pro odvolání uplatnil, neboť výslovně namítal, že není ručitelem, došlo zastavením řízení o správní žalobě k porušení jeho základních práv a svobod, neboť krajský soud se přidržel výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“ v rozsahu, který vedl k neposkytnutí soudní ochrany.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 4. ledna 2001 sp. zn. I. ÚS 598/99 ve věci ústavní stížnosti J. S. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 26/99 o zastavení řízení o stěžovatelově žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně z 2. 12. 1998 č. j. 5962/98/FŘ/150, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání proti výzvě k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě, kterou vydal Finanční úřad Brno-venkov rozhodnutím z 22. 7. 1998.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 26/99 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Stěžovatel se svým návrhem, s odvoláním na porušení základních práv chráněných čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 26/99, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě, jíž se domáhal přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 2. 12. 1998 č. j. 5962/98/FŘ/150.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 26/99 a tvrzení uvedených v ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že Finanční úřad Brno-venkov vydal dne 22. 7. 1998 výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kterou vyzval stěžovatele (jako ručitele) k úhradě daňového nedoplatku daňového dlužníka - společnosti F. a H., spol. s r. o., v celkové výši 5 435 506 Kč, a to do výše nesplaceného vkladu stěžovatele zapsaného v obchodním rejstříku, tj. 20 000 Kč. Odvolání, ve kterém stěžovatel namítal, že není ručitelem, bylo uvedeným rozhodnutím finančního ředitelství zamítnuto.

Rozhodnutí finančního ředitelství napadl stěžovatel žalobou na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, ve které namítal, že není ručitelem, a dále že správce daně se měl nejdříve domáhat splnění závazku po

Nahrávám...
Nahrávám...